2005年1月17日星期一

slogo.k.mail:您好 夏日吃到飽,啤酒喝到透心涼~都在火碳碳烤!! dxukggquhn

¤õºÒºÒ¯N¡i¤T­«©±¡BĪ¬w©±¡B°ò¶©©±¡j·PÁ¤j®aªº¤ä«ù¼ê³õ!
                  ¥»¤ë©±ÀYÀu´f¬¡°ÊÅwªï±zÂI¤J¸Ô²Ó¤F¸Ñ
                          <¬Ý¤£¨ì¹Ï,½Ð«ö¦¹¶i¤J>

¤õºÒºÒ¯N·PÁ±z¾\Ū¦¹«H¢x <¤£·Q¦¬¨ì¦¹«H½Ð«ö¦¹³qª¾§Ú>