2011年7月30日星期六

İnşaat İşleriniz'de Yaz Kampanyası.

Metal Asma Tavan,Taş Yünü Asma Tavan,Akustik Asma Tavan,Alçıpan Asma Tavan Sistemleri,Alçıpan Kuru Duvar ve Demontabl Bölme Duvar Sistemleri,Ses,Isı,Su Yalıtımı İşleri(Mantolama),Alçı Sıva,Boya,Seramik ve Tüm Dekorasyon Proje İşleriniz'de,

Size Özel 90 gün Vade...
0216 441 81 59
0555 584 15 40

info@pramityapi.com
www.pramityapi.com


Bu e-mail tarafınıza tanıtım amaçlı gönderilmiştir.
Üye listemizden çıkmak için lütfen aşağıdaki e-postaya e-mail atınız.
pramityapi@gmail.com

新任领导管 理 技 能 训 练haw1

==========================================================================

¡¶ÐÂÈξ­ÀíÈ«Ãæ¹ÜÀí¼¼ÄÜÌáÉýѵÁ·¡·---¸ß¼¶°à

=========================================================================
08ÔÂ13-14ÉîÛÚ 08ÔÂ18-19ÈÕ±±¾©
09ÔÂ08-09ÈÕÉϺ£ 09ÔÂ24-25ÈÕÉîÛÚ 10ÔÂ15-16ÈÕ±±¾©
==========================================================================
²Î¼Ó¶ÔÏó£º ÐÂÉÏÈÎÖ÷¹Ü¡¢¾­Àí£¬¼´½«½úÉýÖ÷¹Ü¡¢¾­ÀíµÄÈËÊ¿¡£
·ÑÓãº2500Ôª£¨°üÀ¨×ÊÁÏ·Ñ¡¢Îç²Í¼°ÉÏÏÂÎç²èµãµÈ£©
==========================================================================
¡ôÖ÷°ì£ºÖÇ»ÛÊ÷£¨Öйú£©Ñ§Ï°»ú¹¹ ÍøÖ·£ºwww.zhihuishu.cn
È«¹úͳһÃâ·Ñ·þÎñÈÈÏߣº400-700-4248 £¨µç»°»òÊÖ»úÖ±½Ó²¦´ò£©
ÉϺ£¿Í·þÖÐÐÄ µç»°£º021-31263483 ´«Õæ:021-61924199
¹ã¶«¿Í·þÖÐÐÄ µç»°£º0755-61287517 ´«Õæ:0755-61641107
±¨ÃûÓÊÏ䣺bm4007004248@126.com »ò 752743139@qq.com
ÇëÌîд²¢´«Õ棨»òÓʼþ£©¸½¼þ±¨Ãû±í±¨Ãû²Î»á£¡Ò²¿ÉµÇ½ÖÇ»ÛÊ÷ÍøÕ¾ÔÚÏß±¨Ãû¡£
²Î»áÁ÷³Ì£º´«Õ棨»òµçÓÊ£©±¨Ãû»ØÖ´±¨Ãû--½ÓÊÜÈ·ÈϺ¯--¸¶·Ñ£¨×ªÕË£©²Î»á

ÖÇ»ÛÊ÷ÆäËûÅàѵ¿Î³Ì°²ÅűíÏÂÔØÍøÖ·£º
¡°http://www.zhihuishu.cn/member/×îпγ̰²ÅÅÒ»ÀÀ±í.xls¡±

==========================================================================
¿Î³Ì½éÉÜ£º
¿Î³Ì±³¾°£º¾Ýµ÷²é£¬ÒªÏë³ÉΪһÃûÓÅÐãµÄ²¿ÃÅÖ÷¹Ü£¬Ðè¾­¹ýÊ®Äêʱ¼äµÄÄ¥Á·¡£
Ò»¸öδ½ÓÊܹýϵͳѵÁ·µÄ¹ÜÀíÕߣ¬Æä¹ÜÀí¾­ÑéÀÛ»ýÖ±µ½ºÏ¸ñ£¬ÆÚ¼äÆóÒµÐèÒª¸¶³ö
Ï൱µÄ³É±¾£¬ÆóÒµÖØÊÓ¹ÜÀíÈËÔ±µÄÅàÓýÓë³É³¤£¬µ«ÊÇÐÂÌáÉýµÄ¹ÜÀíÕßÈçºÎËõ¶Ì³É
³¤ÖÜÆÚ£¬ÈçºÎ¼õÉÙʧÎó£¬Ìá¸ßЧÂÊ£¬¼ÓËÙ¹ÜÀíÕ߳ɳ¤ÄØ£¿±¾¿Î³ÌΪÆóÒµ·ÖÓÇ£¬Îª
¸öÈËÖ¸µã·½Ïò£¬°ïÖúÐÂÈξ­ÀíÔÚÓÐÏÞµÄʱ¼äÄÚ×öºÃ½Çɫת»»£¬µ¼Èëϵͳ»¯µÄ¹ÜÀí
ÀíÄÌáÉý¹ÜÀí¼¼ÄÜ¡£
==========================================================================
ÅàѵÊÕÒ棺
½â³ý½Çɫת»»µÄÀ§»ó£¬ÇåÎú¶¨Î»¹ÜÀíÕß½ÇÉ«£»
ÕÆÎÕÓÐЧµ£µ±¹ÜÀíְλְÔðËùÐèµÄ·½·¨£¬¼¼ÄÜ£¬Ì¬¶È£»
ÕÆÎÕ¹ÜÀíµÄ»ù±¾·½·¨£»
ÓÐЧ¹æ»®Ê±¼ä£¬ÌáÉý¹ÜÀíЧÂÊ£»
ÕÆÎÕÈçºÎ¹ÜÀíºÍÅàÓýÏÂÊô£¬ÓÐЧ¹µÍ¨µÄ·½·¨£»
ÕÆÎÕÌá¸ßÍŶÓÖ´ÐÐÁ¦ºÍÌáÉý¼¨Ð§µÄ·½·¨¡£
===========================================================================
¿Î³ÌÄÚÈÝ£º

µÚÒ»²¿·Ö ¹ÜÀí»ù±¾ÈÏʶ
Ò»¡¢¹ÜÀíµÄ½ÇÉ«ÈÏÖªÓ붨λ
1. ´Óרҵ×ßÏò¹ÜÀíµÄ³£¼ûÀ§»ó
2. ¹ÜÀíÕߵĽÇÉ«¶¨Î»
3. ¹ÜÀíÕߵĻù±¾ÈÎÎñ
4. ¹ÜÀíÕßÓ¦¾ß±¸µÄÄÜÁ¦ËØÖÊ
¶þ¡¢¶Ô×éÖ¯µÄ»ù±¾ÈÏʶ
1. ×éÖ¯µÄ»ù±¾ÄÚº­
2. ²»Í¬×éÖ¯½á¹¹µÄÓÅȱµã
3. Ö°ÄÜ·Ö½âÓëÄ¿±êÌåϵ
4. ¸ÚλְÔðÖƶ¨µÄ»ù±¾Ô­ÔòÒªÇó
²Î¿¼Ä£°å£º¸Úλ˵Ã÷Êé

µÚ¶þ²¿·Ö ¹¤×÷¹ÜÀí
Ò»¡¢¹¤×÷¹ÜÀíÖ®¹¤×÷¼Æ»®
1. ÈÏʶÖƶ¨¼Æ»®µÄÖØÒªÐÔ
2. Ó¦ÓÃÄ¿±êSMARTÔ­Ôò
3. Öƶ¨¼Æ»®µÄ²½ÖèÓë·½·¨
ÑÝÁ·£º¿Ë·þ¼Æ»®µÄÄѵã-ÈçºÎ×ö¹¤×÷·Ö½â
¶þ¡¢¹¤×÷¹ÜÀíÖ®·ÖÎöÎÊÌâ½â¾öÎÊÌâ
1.ʲôÊÇÎÊÌ⣿
2.½â¾öÎÊÌâµÄ8¸ö²½Öè
3.ÈçºÎ¶¨ÒåÎÊÌâ
4.ÈçºÎ½øÐÐÎÊÌâÔ­Òò·ÖÎö
5.´Ó·¢ÏÖÎÊÌâµ½Ô¤·ÀÎÊÌâµÄ¹¤×÷Ä£ÐÍ
¹¤¾ß½éÉÜ£º·¢ÏÖÎÊÌâ·ÖÎöÎÊÌâµÄ¹¤¾ßºÍ·½·¨
Èý¡¢¹¤×÷¹ÜÀíÖ®Ö´ÐпØÖÆ
1.ÖйúÆóҵΪºÎÆÕ±é´æÔÚÖ´ÐÐÁ¦²îµÄÇé¿ö£¿
ÈçºÎÔÚ¹ÜÀíÖаÑÎÕÈËÐÔÓëXYÀíÂÛ
µ±Ç°ÆóÒµÈ˵ÄÖ°Òµ»¯Òâʶ
ÖйúÆóÒµ¹ÜÀí»úÖÆÓëÈ˵IJ»ÊÊÓ¦
2.Ö´ÐÐÁ¦ÌáÉýµÄ7´ó¿ØÖÆ·½·¨Ó빤¾ß
¹æÔòÏÈÐÐ -- Á÷³ÌÍÆÐз¨
½»½Ó±¸Íü - ¼Ç¼±íµ¥·¨
Í»ÆÆÆ¿¾± - ¾Û½¹¿ØÖÆ·¨
Õƿعý³Ì - »üºË¿ØÖÆ·¨
¼¨Ð§¿¼ºË -- Êý¾ÝÁ÷¶¯·¨
»¯·±Îª¼ò - ·Ö½â¿ØÖÆ·¨
±©Â¶ÕæÏà - °¸Àý·ÖÎö·¨
ÑÝÁ·£º¿ØÖÆ¿¨Éè¼ÆÁ·Ï°
ËÄ¡¢¹¤×÷¹ÜÀíÖ®¸ßЧ¹¤×÷·½·¨
1.¾­ÀíÈ˵Äʱ¼ä¹ÜÀí
ʱ¼ä·ÖÎö£ºÎÒµÄʱ¼äÓõÄÓÐЧÂð£¿
ʱ¼ä¹ÜÀíµÄËĸöÏóÏÞ
¾­ÀíÈ˵Äʱ¼ä¹ÜÀí²ßÂÔ
ʶ±ðÄãµÄÇáÖØ»º¼±
ÈçºÎÕÆÎÕÄãµÄPDCAʱ¼ä·ÖÅä
¾­ÀíÈ˵Äʱ¼ä¹ÜÀí¼¼ÇÉ
¾­ÀíÈËÒªÅàÑøÄÄЩºÃµÄʱ¼ä¹ÜÀíÏ°¹ß£¿
2.¾­ÀíÈ˵Ť×÷·½·¨
·Ö½â¿ØÖÆ·¨
»·¾³ÌõÀí·¨
¹¤×÷ÊÚȨ·¨
ÃñÖ÷¼¯Öз¨
ÏîÄ¿¹ÜÀí·¨
Æ¿¾±¿ØÖÆ·¨
ÊéÃæ´«µÝ·¨

µÚÈý²¿·Ö ÈËÔ±¹ÜÀí
Ò»¡¢¾­ÀíÈ˵ŵͨ¼¼ÄÜ
1.ÈçºÎÈÏʶ¹µÍ¨ÔÚ¹ÜÀíÖеÄÖØÒªÒâÒ壿
2.ÈçºÎÈÏʶÎÄ×Ö£¬ÉùÒô£¬Ö«ÌåÓïÑÔ¶Ô¹µÍ¨Ð§¹ûµÄÓ°Ï죿
3.»ù±¾µÄ¹µÍ¨¼¼ÇÉ-±í´ï£¬ÇãÌý£¬·´À¡£¬ÔÞÃÀ£¬ÈÏͬ
4.¶ÔÉϹµÍ¨
¶ÔÉϹµÍ¨Ó¦¾ß±¸Ê²Ã´ÑùµÄÐÄ̬£¿
¶ÔÉϹµÍ¨Ó¦ÕÆÎÕÄÄЩ·½·¨£¿
ÑÐÌÖ£º
ÈçºÎÓ®µÃÉÏ˾µÄÐÀÉÍ£¿
ÈçºÎ¾ÀÕýÉÏ˾µÄ´íÎó£¿
ÈçºÎ¶Ô´ýÉÏ˾µÄ¡°µóÄÑ¡±£¿
ÈçºÎ¿´´ý¡°²»Èç×Ô¼º¡±µÄÉÏ˾£¿
5.ƽÐйµÍ¨
ƽÐйµÍ¨Ó¦¾ß±¸Ê²Ã´ÑùµÄÐÄ̬£¿
ƽÐйµÍ¨Ó¦ÕÆÎÕÄÄЩԭÔò£¿
6.¶ÔϹµÍ¨
¶ÔϹµÍ¨Ó¦¾ß±¸Ê²Ã´ÑùµÄÐÄ̬£¿
¶ÔϹµÍ¨Ó¦ÕÆÎÕÄÄЩԭÔò£¿
ÃüÁ¹ØÐÄ£¬ÅúÆÀ£¬·ÖÆç´¦ÀíµÄ·½·¨
Çé¾°Ä£Ä⣺×î½üÀöɯÔõôÁË£¿
7.¹µÍ¨·ç¸ñ
Ϊʲô˵²»Í¬È˸ñÀàÐ͵ÄÈ˹µÍ¨ÈÝÒ׳öÏÖ¶ÔÅ£µ¯ÇÙ£¬¼¦Í¬Ñ¼½²µÄÇé¿ö£¿
ÀÏ»¢ÐÍ£¬ÐÜèÐÍ£¬Ã¨Í·Ó¥ÐÍ£¬¿×ȸÐÍÈ˸ñÀàÐ͸÷ÓÐʲô²»Í¬Ìص㣿
ÈçºÎÓ벻ͬÈ˸ñÀàÐ͵ÄÉÏ˾½øÐйµÍ¨£¿
ÈçºÎÓ벻ͬÈ˸ñÀàÐ͵ÄÏÂÊô½øÐйµÍ¨£¿
ÈçºÎʶ±ðÈ˵IJ»Í¬È˸ñÀàÐÍ£¿
¶þ¡¢Ô±¹¤¹ÜÀíÓ뼤Àø
1.È˲Åʶ±ðÓëʹÓÃ
ʶ±ðÈËµÄ²Å¸É --ΪʲôÓÐЩÈËÇáËɴﵽ׿Խ£¬¶øÓÐЩÈËÈ´»¹ÔÚ¿à¿àÕõÔú£¿
ÈçºÎÀí½â֪ʶ£¬¼¼ÄܺͲŸɣ¿
ÈçºÎÓÃÈËÖ®³¤£¬±ÜÈËÖ®¶Ì£¿
ÈçºÎ½øÐÐÍŶӵÄÓÅ»¯×éºÏ£¿
ÌÖÂÛ£º¹ÜÀíÕßÓ¦²»Ó¦¸ÃÑ°ÕÒºÍÅàÖ²×Ô¼ºµÄÇ×ÐÅ£¿
2.Ô±¹¤¹ÜÀí
ÈçºÎ¹«Õý¶Ô´ýÏÂÊô£¿
ÈçºÎ¶Ô´ýÏÂÊôµÄÀÎɧÂñÔ¹£¿
ÈçºÎ¹ÜÀí²»Í¬ÀàÐ͵ÄÔ±¹¤£¿
ÈçºÎÕæÐĹØÐÄÄãµÄÏÂÊô£¿
Ó÷ÕΧºÍ»·¾³¹ÜÀíÏÂÊô
ÈçºÎ¶Ô¸¶²¿ÃÅÄڵİïÅÉ£¿
ÈçºÎÆƽ⡰·¨²»ÔðÖÚ¡±£¿
ÌÖÂÛ£º
ÈçºÎ¹ÜÀí´ÌÍ·Ô±¹¤£¿
ÈçºÎ¹ÜÀíÀÏÓÍÌõ£¿
ÈçºÎ¹ÜÀíÍÆÍÑÔðÈνè¿Ú¶àµÄÔ±¹¤£¿
3.Ô±¹¤¼¤Àø
Âí˹ÂåÐèÇó²ã´ÎÀíÂÛ¶ÔÔ±¹¤¼¤ÀøÓÐʲôÆôʾ£¿
Ë«ÒòËØÀíÂÛ¶ÔÔ±¹¤¼¤ÀøÓÐʲôÆôʾ£¿
ÆÚÍûÀíÂÛ¶ÔÔ±¹¤¼¤ÀøÓÐʲôÆôʾ£¿
Ç¿»¯ÀíÂÛ¶ÔÔ±¹¤¼¤ÀøÓÐʲôÆôʾ£¿
¼¤ÀøÔ±¹¤µÄ8´ó·½·¨
ÈçºÎ¼¤·¢Ô±¹¤µÄÖ÷¶¯ÐÔ»ý¼«ÐÔ -- ÔðÈÎÐļ¤·¢µÄ12¾ç³¡
Èý¡¢ÅàÓýÏÂÊô
1.ÈçºÎÕýÈ·ÈÏʶ²¿ÊôÅàÓýÓë½Ìµ¼µÄÖØÒªÒâÒ壿
2.ÈçºÎʶ±ðÅàÓýµÄÒªµã£¿
3.È˲ÅÅàÑøµÄ¡°ÐîË®³Ø¹¤³Ì¡±
4.ÅàÑø½Ó°àÈË
5.´óµ¨ÊÚȨÅàÓýÏÂÊô
6.ÈçºÎ¿ªÕ¹ÄÚ²¿Åàѵ¹¤×÷
7.°ÑÈ˲ŷÅÔÚѹÁ¦ÏÂÅàÑø
8.ÈçºÎ±£»¤È˲ţ¿
9.ÈçºÎÅàÓýÔ±¹¤ÐÄ̬£¿
ËÄ¡¢ ¹ÜÀíÕßµÄ×ÔÎÒÐÞÁ¶
1.¾­ÀíÈ˵ķ¢Õ¹Ç÷ÊÆ
2.¹ÜÀíÕß7´óÑô¹âÐÄ̬ÅàÑø
3.¹ÜÀíÕßµÄ×ÔÎÒ¾­Óª
4.¹ÜÀíÕßÈçºÎ¹ÜÀí×Ô¼ºµÄѹÁ¦ÓëÇéÐ÷
5.¹ÜÀíÕßÈçºÎÕýÈ·Ãæ¶ÔѹÁ¦£¿
6.¹ÜÀíÕßÈçºÎÔöÇ¿µÖ¿¹Ñ¹Á¦µÄÄÜÁ¦£¿
7.¹ÜÀíÕßÓÐЧµÄ¼õѹ¼¼ÇÉ
===============================================================================

Åàѵ½²Ê¦£º ²ÜÀñÃ÷

ÖÐɽ´óѧMBA,ÖйúÊ×ÅúPMPÖйúÊ×ÅúPMPÈÏÖ¤×ʸñÈËÔ±,ÖÐɽ´óѧ¾­Àí½ÌÊÚÑо¿»á»áÔ±£¬
²ÜÀÏʦÓнü20ÄêÆóÒµ¹ÜÀí¹¤×÷¾­Ñ飬ÏȺóµ£Èζà¼ÒÆóÒµÑз¢¾­Àí¡¢²¿Ãž­Àí¡¢ÈËÁ¦×ÊÔ´×Ü
¼à¡¢Éú²ú×ܼࡢ¸±×ܵÈÖ°Îñ£¬Í¬Ê±¼æÈÎ×Éѯ¹ÜÀí¹ËÎÊÊýÄ꣬Éó¤ÆóÒµ¾­ÓªÔË×÷¹æ»®¡¢¹¤³§
¹ÜÀíÌåϵÉè¼ÆÓë´òÔì¡¢¹¤³§¿ØÖÆÌåϵÉè¼ÆÓëʵʩ¡¢ÆóÒµÁ÷³Ì¸ÄÉÆÓë±ê×¼»¯¡¢ÆóÒµ¹ÜÀí±ä¸ï¡¢
ÆóÒµ¸É²¿ÑµÁ·ÓëÍŶӴòÔì¡¢ÆóÒµÎÄ»¯»î¶¯Êµ²ÙÖ¸µ¼¡¢Ð½³ê¹ÜÀíÓ뼨Ч¿¼ºËÌåϵÉè¼Æ¡¢ÆóÒµ
È˲ÅÌݶӽ¨ÉèÉè¼ÆÓëʵʩ¡¢Ô±¹¤ËØÖÊÄ£ÐÍÉè¼Æ¡¢ÆóÒµÅàѵÌåϵÉè¼ÆµÈ¡£
²ÜÀÏʦÔøΪÉÏ°Ù¼ÒÆóÒµÌṩ¹ÜÀí×ÉѯºÍÅàѵ¹¤×÷£¬²¢±»¶à¼ÒÆóҵƸΪÈËÁ¦×ÊÔ´¸¨µ¼¹Ë
Îʺ͸ɲ¿ÑµÁ·×ܽÌÁ·¡£²ÜÀÏʦÖ÷³ÖºÍ²ÎÓëÁ˶à¼ÒÆóÒµµÄ¹ÜÀí×Éѯ¸¨µ¼£¬Ê¹¶à¼ÒÆóÒµ´Ó¹ÜÀí
»ìÂÒʧ¿Ø£¬Òµ¼¨Í£ÖͲ»Ç°£¬ÈËÔ±×ÔÓÉ»ÁÉ¢µÄ״̬£¬Ö𲽸ıäΪÖƶȹ淶£¬Á÷³Ì¿ØÖÆÓÐЧ£¬
ÆóÒµÒµ¼¨ÏÔÖøÌáÉý£¬ÆóÒµÄý¾ÛÁ¦ÏÔÖøÔöÇ¿µÄոоÖÃæ¡£ÔÚΪ¶à¼ÒÆóÒµµ£ÈÎÈËÁ¦×ÊÔ´×ܽÌÁ·
µÄ¹ý³ÌÖУ¬²ÜÀÏʦÉó¤Õë¶ÔÆóÈËÔ±µÄ¾ßÌåÌص㣬Öƶ¨ÊÊÓ¦ÐÔµÄÈËÁ¦×ÊÔ´¸ÄÉÆ·½°¸£¬Öƶ¨¸ö
ÐÔ»¯µÄ¸¨µ¼·½°¸£¬Ôڸɲ¿¹ÜÀí¹¤×÷ʵ¼ùÖв»¶Ï²Ù×÷ºÍÌåÑ飬ȡµÃÁ˷dz£ºÃµÄЧ¹û£¬±»ÆóÒµ
ƸΪÈËÁ¦×ÊÔ´³¤ÆÚÖ¸µ¼¹ËÎÊ¡£³ý¹ÜÀí±ä¸ï×ÉѯºÍÈËÁ¦×ÊÔ´¸¨µ¼Í⣬²ÜÀÏʦ»¹Éó¤ÆóÒµ¹ÜÀí
ʵսÅàѵ£¬²ÜÀÏʦʼÖÕ°ÑÅàѵºÍ¸¨µ¼µÄʵÓÃÐÔºÍʵЧÐÔ·ÅÔÚµÚһ룬¸ù¾ÝѧԱµÄʵ¼ÊÎÊÌ⣬
½øÐл¥¶¯·ÖÎöºÍÏÖ³¡½â´ðÖ¸µ¼£¬Ñ§Ô±´ø×ÅÎÊÌâÀ´£¬´ø׎â¾ö·½°¸×ߣ¬²ÜÀÏʦµÄÅàѵ±»ÆóÒµ
³ÆΪ×Éѯ½ÌÁ·Ê½Åàѵ¡£
Ö÷½²¿Î³Ì£º¡¶MTPÖвã¹ÜÀí¸É²¿ºËÐŤ×÷¼¼ÄÜÌáÉýѵÁ·¡·¡¢¡¶ÐÂÈξ­ÀíÈ«Ãæ¹ÜÀí¼¼ÄÜÌá
ÉýѵÁ·¡·¡¢¡¶ÖÆÔìÆóÒµ¹ÜÀíÌåϵ½¨Á¢ÓëÌáÉýʵսѵÁ·¡·¡¢¡¶¹¤³§Í³³ï¿ØÖÆÌåϵ´òÔì¡·¡¢¡¶
¼¨Ð§¿¼ºËÓ뼨Ч¹µÍ¨¡·¡¢¡¶ÆóÒµÈËÐĹÜÀíÓ뼤Àø¡·¡¢¡¶ÆóÒµ¹ÜÀí¿ØÖƹ¤¾ßÓ¦Ó᷵ȿγ̡£
·þÎñ¹ýµÄÆóÒµ£ºÁ¢°×¼¯ÍÅ¡¢ËÉϵ繤¡¢ÁøÖÝÀû´ï¡¢ÖêÖÝʱ´ú¼¯ÍÅ¡¢Æô¶«¼ÆËã»ú¡¢ÆæÈð
½Î³µ¡¢¼Ñľ˹ú¿ó¡¢±±¾©¼ªÀû´óѧ¡¢»ªÐÅÔËÊä¡¢Çൺơ¾Æ¡¢¾«¹¤¼¼Êõ¡¢°º¿Æµç×Ó¡¢¸ßÓòͨ
ÐÅ¡¢»ãÀû´ïóÒס¢É½¶«¾ÅÑô¡¢ÓÓÐËËܽº¡¢ÃÀ×ÊÆÕ˼¡¢À¥Ã÷»ý´ó¡¢Éñ²ý½ðŒÙ¡¢ÐËÒµÒøÐС¢Å·
ÆÕÕÕÃ÷¡¢ÖÐɽ¹ú¼ÊÍæ¾ß¡¢º¼ÖÝÌì´´Ë®Îñ¡¢ÂíÀÕ·¢¶¯»ú¡¢ÎÞÎý°¬Âå¿Æ¼¼¡¢ÖÐɽÁúÊ¢Öú¼Á¡¢¹ã
ÖÝÊ¢»ª¡¢ÐDz¼ÀÈʱװ¡¢´óÇìµçÁ¦¾Ö¡¢¸»Ê¿ÖÇÄÜ¡¢ºãÉúÒøÐС¢ÃÀÄÜ´ï¡¢ÑÇÌ©¹«Ë¾¡¢½­ÁåÆû³µ¡¢
µÂ²ýµç×Ó¡¢Óîͨ¿Í³µ¡¢¹ú¼ÊÏãÁÏ¡¢º£µÙÊ«¼Ò¾ßÎå½ðÅä¼þ¡¢Îé¶ûÌØ¡¢ÎºË¹ÃÉÎÀÔ¡Æ÷²Ä¡¢Àö»¨
Ë¿±¦¡¢¶«Ý¸ÕÕÕÃÎå½ðµçÆ÷µÈ¡£

¾­µä°¸Àý£º
1¡¢¹ãÖÝijƤ¾ßÓÐÏÞ¹«Ë¾¡ª¡ª³ö»õ×¼½»ÂÊÓÉ46.7%Ìá¸ßµ½96%£¬²úÆ·ºÏ¸ñÂÊÓÉ64%Ìá¸ßµ½98%£¬
²úÄÜÌáÉý1.5±¶¡£
2¡¢¹ã¶«Ä³Îå½ð»ú¹ñÖÆÔ칫˾¡ª¡ª²úÄÜÌáÉý1.8±¶£¬³ö»õ×¼½»ÂÊÓÉ55%ÌáÉýµ½85%£¬ÈËÔ±Á÷ʧ
ÂÊ´ÓÿÔÂ20%½µµÍµ½3%¡£
3¡¢¹ãÖÝijЬҵ¹«Ë¾¡ª¡ª²úÄÜÌáÉý1.7±¶£¬³ö»õ׼ʱÂÊÌáÉýµ½100%£¬Æ·Öʲ»Á¼ÂÊϽµ50%£¬
ÆóÒµ¹ÜÀí¾®È»ÓÐÐò£¬ÆóÒµÉú»ú²ª²ª¡£
===============================================================================

¸½¼þ£º
±¨Ãû»ØÖ´±í£¨ÐÂÈξ­ÀíÈ«Ãæ¹ÜÀí¼¼ÄÜÌáÉýѵÁ·£©

ÇëÌîдϱíºó´«ÕæÖÁ021-61924199 »ò 0755-61641107 ;
»ò·¢ÓʼþÖÁbm4007004248@126.com »ò 752743139@qq.com ;
´«Õæ»òµçÓʺóÇëÎñ±Øµç»°ÔÙ´ÎÈ·ÈÏ£¬ÒÔ±ã¸üѸËÙÈ·ÈÏÄúµÄ²Î»á×ʸñ¡£
»ØÖ´ÇëÎñ±ØÌîдÍêÕû£¬ÎÒÃÇÊÕµ½»ØÖ´ºó¼´¿ÌÓÐרԱΪÄúÒ»¶ÔÒ»·þÎñ¡£

ÆóÒµÃû³Æ:____________________________________________(Çë׼ȷÌîд£¬ÒԱ㿪¾ß·¢Æ±)

²Î¼ÓÈËÊý:____________ÈË ÊÇ·ñÐèÒª´ú¶©¾Æµê£¨ÒªÇó£©__________________________

ÁªÏµÈË:________________µç »°:_____________________´« Õæ:______________________

Òƶ¯µç»°:_____________________µç×ÓÓʼþ:_______________________________________

²Î»áÈËÐÕÃû£º__________________________________________________________________

¸¶¿î·½Ê½£º(ÇëÑ¡Ôñ´ò¡°¡Ì¡±) 1¡¢×ªÕÊ 2¡¢ÏÖ½ð

²Î¼Óʱ¼äºÍµØµã£¨Çë×ÔÐÐÑ¡ÔñÌîд£©_______________________________________________
===============================================================================shdgdg详细见附件文件gfkrtyw

为何公司总是被税务稽查,而别人没有?

================================================================================

2011年企业税务稽查与税务风险规避技巧与实务

================================================================================
时间与地点:
2011年7月27-28日 (上海)
2011年8月06-07日 (北京)
2011年8月26-27日 (深圳)
================================================================================
课=程=背=景:
税务稽查是企业必须面对的一项棘手事项,很多企业不清楚当前的税务稽查形势、稽查
重点;更不清楚企业为什么会被稽查、稽查部门主要查什么?怎么查?以上种种问题的出现
会使企业面临极大的税务风险!《2011年企业税务稽查与税务风险规避技巧与实务》课程主
要帮您解决以下问题:
1、为什么我们的企业会被稽查?而他们的企业没有?
2、税务机关要求我们企业自查,什么样的自查税务机关才能满意?
3、企业哪些涉税业务比较容易存在问题?哪些事项在稽查时会被税务机关重点关注?
4、我们报出去的财务报表暴露出怎样的税务问题?
5、我们所在的行业主要存在哪些税务问题?
6、税务稽查证据的搜集主要有哪些手段、方法?
7、企业如果被查出了问题,我们会面临什么样的处罚?
我们怎样应对整个稽查过程及稽查结果,怎样才能大事化小,小事化了?

课=程=目=标:
1、帮助您准确认清企业所面临的税务稽查形势;
2、帮助您掌握税务稽查工作的基本程序、基本方法,让您知己知彼,百战不殆;
3、帮助您准确把握企业可能面临的具体税务问题及正确的解决办法;
4、帮助您最大限度降低税务风险,减少企业损失;
5、帮助您从税务角度解读财务报表,提前规避税务风险;
6、帮助您选择正确的税务稽查应对策略,使公司和财税人员承担最小的法律责任;

参=加=对=象:
董事会、监事会成员;负责内部控制和内部审计部门的经理、主管;总经理、财务副总经理以
及其他高级经营管理人员;财务总监、财务经理、财务主管、税务经理、税务主管、总帐会
计、税务会计等具体操作人士。

课=程=形=式:实操讲解-深度解析-实战分享
================================================================================
课.程.大.纲:

第一部分:税务稽查与企业应对策略暨税务争议解决技巧
一、税务稽查形势分析
1)面对税务稽查,企业的复杂心态分析; 2)税法改革与稽查总体形势;
3)2010年税务稽查工作结果的回顾; 4)2011年税务稽查工作目标、任务及稽查重点领域。
二、税务稽查的流程与方法
1)企业被稽查原因的分析; 2)税务稽查工作基本流程及稽查部门内部职能划分;
3)税务稽查基本方法及稽查案例分析; 4)税务稽查证据搜集
三、税务稽查结论分析与稽查应对
1)税务稽查过程中的税务文书 2)税务违法行为的法律责任
3)税务稽查过程中的沟通技巧 4)税务稽查结论的分析
5)危机公关的技巧
四、纳税评估剖析
1)纳税评估的构成要素 2)纳税评估的基本流程
3)纳税评估的工作方法 4)纳税评估的原则
5)纳税评估的发展 6)选案的方法

第二部分:企业自查与常见税种潜在税务风险分析
一、税收自查
1)税收自查定义与定位 2)企业税收自查的应对策略
3)部分项目的自查技巧 4)部分行业的自查技巧
二、增值税业务常见问题及主要检查方法
1)纳税义务人常见问题及检查方法 2)征税范围常见问题及检查方法
3)税率常见问题及检查方法 4)销项税额常见问题及检查方法
5)进项税额常见问题及检查方法 6)抵扣凭证常见问题及检查方法
7)减免税方面常见问题及检查方法
三、营业税业务常见问题及主要检查方法
1)纳税人常见问题及检查方法 2)征税范围和税率常见问题及检查方法
3)计税营业额常见问题及检查方法 4)其他项目常见问题及检查方法
四、企业所得税业务常见问题及主要检查方法
1)收入项目常见问题及检查方法 2)扣除项目常见问题及检查方法
3)资产处理常见问题及检查方法 4)税收优惠常见问题及检查方法
5)所得额常见问题及检查方法 6)应纳税额常见问题及检查方法
五、个人所得税业务常见问题及主要检查方法
1)纳税人常见问题及检查方法 2)扣缴义务人常见问题及检查方法
3)征税范围常见问题及检查方法 4)计税收入常见问题及检查方法
5)免税收入常见问题及检查方法 6)特殊计税方法的检查
六、其他税种业务常见问题及主要检查方法
1)消费税常见问题及检查方法 2) 房产税常见问题及检查方法
3)资源税常见问题及检查方法 4)土地使用税常见问题及检查方法
5)印花税常见问题及检查方法 6)土地增值税常见问题及检查方法

第三部分:税务与会计差异风险管理
一、所得税准则―会计与税法风险管理
1)永久性差异 2)暂时性差异
二、资产业务会计准则和税法风险管理
1)固定资产 2)无形资产 3)长期待摊费用
4)投资资产 5)存货
三、收入会计准则与税法分析与纳税调整
1)产品销售收入 2)劳务收入 3)让渡资产使用权收入
四、成本费用会计与税法比较及其纳税调整
1)租入固定资产支付的租赁费的扣除 2)劳动保护支出
3)营业机构之间业务往来支出 4)公益性捐赠扣除
5)资产损失 6)利息支出
7)手续费和佣金的扣除
五、特殊业务会计准则与纳税调整
1)非货币性资产交换 2)债务重组
【设备要求】
1、胸脉或手持话筒
2、数码投影仪(手提电脑培训师自备)
3、白板与白板笔若干

================================================================================
导师介绍:章从大先生
(中国唯一纵横"财务、人力资源、管理"三大领域的"三栖"实战财务专家)中国人民
大学MBA,中国注册会计师(CPA)、注册税务师(CPT),著名实战派财务管理专家与人力
资源管理专家。财务主管、副总经理、师事务所首席注册会计师、中美合资企业首席财务官
(CFO)、财务总监。 精通财务管理咨询及税务策划、资本运作、企业内部审计及内部控制
与财务风险管理制度设计、项目可行性分析及项目融资、人力资源管理与开发技术等,从管
理的角度解读财务,从财务的角度分析管理,能将专业的财税类课程讲解得通俗易懂且趣味
横生,先后为全国数十家企业提供深度咨询服务,为上百家企业提供企业内训服务,成功举
办过上百场大型公开课。主讲的《内部审计及内部控制与财务风险管理》、《总经理的财务
管理实战高级研修班》、《微利时代打造企业竞争力的管理利器――全面预算管理与全面成
本控制实战》、《企业经营战略》、《新企业所得税法解读和应对策略及实施后的合法节税
技巧与涉税风险防范》、《税务策划技巧与实务》、《企业中高收入者的薪酬奖金纳税筹划
(避税)》、《税务风险规避与防范》、《房地产企业土地增值税清算与筹划实务》、《非财
务经理的财务管理》、《财务管理沙盘模拟》、《公共关系与商务礼仪》、《企业营销理念
与技巧》、《团队建设与管理》、《非人力资源经理的人力资源管理》、《打造强势执行力
》等课程深受业内人士好评。接受过章先生培训指导的部分客户有:中国电信、中国石油、
中国石化、扬子江动力、宏福集团、亚星客车、奔驰汽车、赛德电气、华山光电、正大饲料
、万科房产、德美化工、威丝曼服饰、安徽古井集团、河南航空食品、台州市经济与贸易委
员会……等上千企业,均受到客户的一致赞扬。

授课风格:旁征博引,诙谐幽默,深入浅出。
================================================================================
学习费用:2,800元/人(含培训费、教材费、午餐费、茶点费等)

您可信赖的合作伙伴:
------------------------------------------
M M C 管 理 学 院

全国统一服务热线:400-88,99,628
华东地区专线:021-51,09,94,75
广东地区专线:020-39,98,23,21
电 邮:chinaipo@ 163.com
================================================================================


参加回执(传.真:020-62351993 021-51062638)

现本公司确认参加《2011年企业税务稽查与税务风险规避技巧与实务》培训课程,请给予确认。

公司名称_______________________________________________________________________

培训联系人_______________ 联系电话______________________ 传真__________________

移动电话_______________ 电子邮箱_____________________________________________

参加人数_______ 费用总计______元

参加人一 _______________ 职位 _______________ 手机:________________________

参加人二 _______________ 职位 _______________ 手机:________________________

参加人三 ________________ 职位 _______________ 手机:________________________

参加人四 _______________ 职位 _______________ 手机:________________________

参加人五 _______________ 职位 _______________ 手机:________________________

付款方式: (请选择打"√") □1、现金 □2、转帐
参加地点:
□ 2011年7月27-28日 (上海)
□ 2011年8月06-07日 (北京)
□ 2011年8月26-27日 (深圳)
===================================================================================

物 流 仓 储 管 理 技 巧aagvf

==========================================================================

¸ßЧ²Ö´¢¹ÜÀíÓ빤³§ÎïÁÏÅäËÍ

=========================================================================
08ÔÂ05-06ÈÕ±±¾© 08ÔÂ19-20ÈÕÉîÛÚ 08ÔÂ23-24ÈÕÉϺ£
==========================================================================
²Î¼Ó¶ÔÏ󣺸߲ã¹ÜÀíÕß¡¢ÎïÁ÷²¿ÃÅ¡¢²Ö´¢²¿ÃÅ¡¢²É¹º²¿Ãż°ÆäËûÏà¹Ø²¿ÃÅÖ°Òµ¾­ÀíÈË

·ÑÓãº2800/ÈË£¨°üÀ¨×ÊÁÏ·Ñ¡¢Îç²Í¼°ÉÏÏÂÎç²èµãµÈ£©
Ö¤Êé·Ñ£º800/ÈË£¨²»²Î¼ÓÈÏÖ¤¿¼ÊÔµÄѧԱÎÞÐë½»ÄÉ£©
Ö¤Êé˵Ã÷£º
1. ·²Ï£Íû²Î¼ÓÈÏÖ¤µÄѧԱ£¬ÔÚÅàѵ½áÊø²Î¼Ó¿¼ÊԺϸñÕߣ¬°ä·¢(¹ú¼ÊÖ°ÒµÈÏÖ¤±ê×¼Áª
ºÏ»á)<<ÎïÁ÷¹ÜÀíʦ>>¹ú¼Ê¹úÄÚË«Ö°Òµ×ʸñÖ¤Ê飬£¨¹ú¼Ê¹úÄÚÈÏÖ¤£¯È«ÇòͨÐУ¯¹ÍÖ÷ÈÏ
¿É£¯ÍøÉϲéѯ£©
2£®·²²Î¼ÓÈÏÖ¤µÄѧԱÐëÌá½»±¾ÈËÉí·ÝÖ¤ºÅÂë¼°´óÒ»´çÊýÂëÕÕƬ£¡
3£®¿Î³Ì½áÊøºó15¸ö¹¤×÷ÈÕÄÚ½«Ö¤Êé¿ì¼Ä¸øѧԱ
==========================================================================

¡ôÖ÷°ì£ºÖÇ»ÛÊ÷£¨Öйú£©Ñ§Ï°»ú¹¹ ÍøÖ·£ºwww.zhihuishu.cn
È«¹úͳһÃâ·Ñ·þÎñÈÈÏߣº400-700-4248 £¨µç»°»òÊÖ»úÖ±½Ó²¦´ò£©
ÉϺ£¿Í·þÖÐÐÄ µç»°£º021-31263483 ´«Õæ:021-61924199
¹ã¶«¿Í·þÖÐÐÄ µç»°£º0755-61287517 ´«Õæ:0755-61641107
±¨ÃûÓÊÏ䣺bm4007004248@126.com »ò 1@4007004248.com
ÇëÌîд²¢´«Õ棨»òÓʼþ£©¸½¼þ±¨Ãû±í±¨Ãû²Î»á£¡Ò²¿ÉµÇ½ÖÇ»ÛÊ÷ÍøÕ¾ÔÚÏß±¨Ãû¡£
²Î»áÁ÷³Ì£º´«Õ棨»òµçÓÊ£©±¨Ãû»ØÖ´±¨Ãû--½ÓÊÜÈ·ÈϺ¯--¸¶·Ñ£¨×ªÕË£©²Î»á

ÖÇ»ÛÊ÷ÆäËûÅàѵ¿Î³Ì°²ÅűíÏÂÔØÍøÖ·£º
¡°http://www.zhihuishu.cn/member/×îпγ̰²ÅÅÒ»ÀÀ±í.xls¡±

==========================================================================
¿Î³Ì±³¾°£º
²Ö´¢¹ÜÀíµÄºÃ»µ¶Ô¹«Ë¾µÄÓ°ÏìÓжà´ó?Ϊʲô½ø»õ»·½Ú¾­³£³öÎÊÌâ?Ϊʲô²Ö¿âµÄ
ÀûÓÃÂʵÍ?Å̵ãµÄ×÷ÓÃÓжà´ó?Ϊʲô¼ð»õ(·¢ÁÏ)ÐèÒªÄÄô¶àÈË?²Ö¿âËðºÄÈçºÎ½µµÍ?ʲ
ôÊÇÏÖ´ú»¯²Ö¿â?ÈçºÎ½µµÍÔËÊä³É±¾?ÈçºÎ¹ÜÀíºÃ¿â´æ?ÌõÐÎÂëÓÐÓÃÂð?
¡¡¡¡±¾¿Î³Ì´ÓʵսµÄ½Ç¶È£¬½áºÏÏȽøµÄ¹¤³§ÎïÁ÷¹ÜÀíÀíÄî¡¢ÖÚ¶àÆóÒµµÄ³É¹¦¾­ÑéÒÔ¼°
½²Ê¦ÔÚÆóÒµ²Ö´¢ÎïÁ÷·½Ãæ¶àÄêµÄ¾­ÑéÌå»á£¬½ÌÊÚÈçºÎ¹ÜÀíÎïÁ÷²Ö´¢²¿ÃÅ£¬Ìá¸ß²Ö¿âÔË
ӪЧÂÊ¡¢ÌáÉý²¿Ãż¨Ð§ÒÔ¼°ÎïÁ÷²Ö´¢²¿ÃÅÔÚ¹«Ë¾µÄÓ°Ïì¡£
==========================================================================
¿Î³ÌÄ¿±ê£º
> µ±½ñÎïÁ÷²Ö´¢¹ÜÀíµÄÌôÕ½ÊÇʲô£¿
> ÈçºÎ×öºÃÊÕ»õÈë¿â¹ÜÀí£¿
> ÈçºÎ×öºÃ´¢Î»¹ÜÀí£¿
> ÈçºÎÌá¸ß¼ð»õ£¨·¢ÁÏ£©µÄЧÂÊ£¿
> ÈçºÎÌá¸ßÅ̵ãµÄÓÐЧÐÔ£¿
> ÈçºÎ½µµÍ²Ö´¢¹ÜÀíµÄËðºÄ£¿
> ÈçºÎÑ¡ÔñÓëά»¤ÎïÁ÷É豸£¿
> ÈçºÎ×öºÃÅäËÍÔËÊä¹ÜÀí?
> ÈçºÎ½µµÍÔËÊä³É±¾£¿
> ÈçºÎ¹ÜÀíºÃ¿â´æ£¿
> ÈçºÎÌá¸ßÐÅÏ¢»¯¶Ô¿â´æ¹ÜÀíµÄ×÷Óã¿
==========================================================================
ר¼Ò½éÉÜ£ºÕÅÖÙºÀ
¡¡¡¡±ÏÒµÓÚÃÀ¹úÃÜÎ÷¸ùÖÝÁ¢´óѧ£¬Ë¶Ê¿Ñ§Î»£¬ÊǸĸ↑·ÅºóÔçÆڵĺ£¹éÅɽ²Ê¦¡£ÔøÏÈ
ºóÈÎÖ°ÓÚÃÀ¹úºàÊÏ¡¢Ó¢¹úÁªºÏ±ý¸É¡¢ÃÀ¹úÃÀÔÞ³¼µÈ500Ç¿¿ç¹ú¹«Ë¾£¬ µ£Èι«Ë¾ÔË×÷×Ü
¼à¼°ÆäËû¸ß¼¶¹ÜÀíÖ°Îñ¡£¶þÊ®¶àÄêµÄʵս¾­Àú£¬×¨³¤ÓڲɹºÓ빩ӦÁ´¹ÜÀí£¬ÊǹúÄÚ²É
¹ºÎïÁ÷ÁìÓòÖÐÉÙÓеļ¯·á¸»º£Í⹤×÷¾­Ñé¡¢¹úÄÚ×ÊÉî¹ÜÀíÔÄÀú¼°¹ú¼ÊȨÍþÈÏÖ¤ÓÚÒ»Éí
µÄʵսÅÉÅàѵ½²Ê¦¡£ÕÅÀÏʦÊǹú¼ÊËÄ´óÖ°ÒµÖ¤ÊéÊÚȨ½²Ê¦£º ÃÀ¹ú×¢²áÎïÁ÷ʦ£¨CTL£©
ÈÏÖ¤¡¢ILT¹ú¼ÊÎïÁ÷Ö°Òµ×ʸñÈÏÖ¤¡±¡¢CIPS¹ú¼Ê×¢²á²É¹ºÓ빩Ӧ¾­ÀíÈÏÖ¤¡¢ITC¹ú¼Êó
Ò×ÖÐÐÄÊÚȨ²É¹ºÓ빩ӦÁ´¹ÜÀí¹ú¼Ê×ʸñÈÏÖ¤ÖÐÐÄ¡£ ÕÅÀÏʦÊڿθ»ÓкÜÇ¿µÄ¼¤Çé, ·ç
Ȥ¡¢ÓÄĬ, ÏÖ³¡¸ÐȾÁ¦Ç¿£»²ÉÓÃÑ­Ðò½¥½ø¡¢ÉîÈëdz³öµÄ½Ìѧ·½Ê½¡¢·á¸»Éú¶¯µÄʵս°¸
Àý£¬°ïÖúѧԱÍØ¿íÊÓÒ°£¬Ìá¸ß˼άÄÜÁ¦£¬ÕÆÎÕÏà¹ØµÄ·½·¨ºÍ¹¤¾ß£»¿Î¼þÉè¼ÆÁ¦ÇóÉî¶È£¬
ʵÓᢰ¸Àý¶àΪ¹¤¾ßÐÔ°¸Àý,ÓкÜÇ¿µÄʵ²ÙÐÔ¡£¿Î³ÌÄÚÈÝ¿ç¶È´ó,¾¡Á¿ÎüÈ¡¸÷¸öÐÐÒµµÄ
¾«´â£¬¾ßÓи߶ȵÄŨËõÐÔ¡£
¡¾Åàѵ¹ýµÄÆóÒµ¡¿
¡¡ аÙÀöЬҵ£»·ç»ª¸ß¿Æ£»ÒÁÀû¼¯ÍÅ£»ÃÀµÄ¼¯ÍÅ£»ãòÌ컯£»¶«·ç±¾Ìï·¢¶¯»ú£»³¤´º
Ò»Æû£»ÐÂÖÐÔ´ÌÕ´ÉÆóÒµ¼¯ÍÅ£»¶«Ý¸´´±¦´ïµçÆ÷£»ºÚÁú½­ÈýµÃÀû¾ÆÒµ£»ÉϺ£ºÍ»ÆÒ©Òµ£»
Ë÷Äá°®Á¢ÐÅ£»Óîͨ¼¯ÍÅ£»Í³Ò»¼¯ÍÅ£»¾Å°²Ò½ÁƵç×Ó£»»ªÈóË®Äࣻ˳·áËÙÔË£» »ªºêÑÛ
¾µ£»½¨ÌÏ»¯¹¤£»ºà˹Âõ»¯¹¤£»ÉḥÀÕ¼¯ÍÅ£»ÄÏ·½Àî½õ¼Ç±£½¡Æ·£» ÖйúÒƶ¯¹ã¶«·Ö¹«
˾£»¿ÆÁ¦Ô¶ÐÂÄÜÔ´£» SIMONµçÆ÷£»°ÙÊ¿ÉÀÖ£»ÓÅÆÕµç×Ó£»»ªÑôµç×Ó£»Õ湦·ò£» »ªæÚ
¼¯ÍÅ£»Æ½°²¼¯ÍÅ£» Á¢°×¼¯ÍÅ£»´óÈ«¼¯ÍÅ£»ÖêÖÞµçÁ¦»ú³µ£»£»É½¶«»ã·á»úе¼¯ÍÅ£»ÌÆ
¸Ö¼¯Íųе¸ֳ§£»Î÷×ӰµÄ˹µçÌÝ£»¹ã·¢ÒøÐÐ;¹ã¶«ÐÂÐËÏØÏÈ·æ²»Ðâ¸ÖÖÆÆ·£»ºØÀûÊÏ
¹Åɯ³Ý¿ÆÓÐÏÞ¹«Ë¾£»ÉϺ£¸£ÁÙÃÅʳƷÓÐÏÞ¹«Ë¾£»½Ý¸ß¿Æ¼¼¡­
==========================================================================
¿Î³Ì´ó¸Ù£º
µÚÒ»½²£ºµ±½ñÎïÁ÷²Ö´¢¹ÜÀíµÄÌôÕ½ÊÇʲô£¿
ÀÏ°å¶Ô²Ö´¢¹ÜÀíµÄ×î»ù±¾ÒªÇóÊÇʲô£¿
Ë­ÊÇÎÒÃǵġ®¿Í»§¡¯£¿
¡®¿Í»§¡¯¶ÔÎïÁ÷·þÎñµÄÒªÇóÓÐÄÄЩ-KPI£¿
²»Í¬¡®¿Í»§¡¯µÄÒªÇó²àÖصã
´¢Ô˹ÜÀíµÄ»ù±¾Á÷³ÌÓ¦¸ÃÈçºÎ£¿
²»Í¬²Ö¿âµÄ¹¤×÷Á¿²àÖص㣿
×éÖ¯¼Ü¹¹ÉèÖ㨸ÚλÉèÖ㩵ÄÔ­Ôò
²Ö´¢£¨ÎïÁ÷£©¸ÚλÉèÖõÄÒÀ¾Ý
²Ö´¢£¨ÎïÁ÷£©¸ÚλÉèÖõØͼ
¸Úλ˵Ã÷ÊéµÄ×÷ÓÃ
´¢Ô˹ÜÀí¸÷»·½ÚµÄÖ÷ÒªÄѶÈÊÇʲô£¿

µÚ¶þ½²£ºÈçºÎ×öºÃÊÕ»õÈë¿â¹ÜÀí£¿
ÊÕ»õÈë¿âµÄKPIÖ¸±ê£¿
ÊÕ»õ×÷ÒµµÄÁ÷³ÌÓ¦¸ÃÈçºÎ£¿
ÈçºÎ×öºÃÊÕ»õÇ°µÄ×¼±¸
ж»õÓë¼ì²é
ÊÕ»õÈë¿âÈçºÎ²»³ö´í£¿
Ò»¡¢ÈçºÎÌá¸ßµ¥Ö¤µÄ׼ȷÐÔ£¿
µ¥Ö¤ÊäÈëµÄ¼°Ê±ÐÔ
¶þ¡¢ÈçºÎÌá¸ß³éÑùµÄ׼ȷÐÔ£¿
ÈçºÎ³éÑù£¿
³éÑùµÄÈýÀà·½·¨
·þ×°¼ìÑéµÄ³éÑù·½·¨
ÈçºÎÈ¡Ñù£¿
ÈçºÎ¹æ·¶ÊÕ»õÔË×÷

µÚÈý½²£ºÈçºÎ×öºÃ´¢Î»¹ÜÀí£¿
´¢Î»¹ÜÀíµÄì¶ÜÊÇʲô£¿
ÈýÖÖ²Ö¿âÔË×÷ģʽ
´¢Î»¹ÜÀíµÄKPIÖ¸±êÓÐÄÄЩ
²Ö¿âµÄ¼¸ÖÖ¸ñ¾Ö
ÈçºÎ¼ÆËã²Ö¿âµÄÀûÓÃÂÊ£¿
²Ö¿âºÏÀí²¼¾ÖµÄ±ÈÀý²Î¿¼
ÈçºÎÌá¸ß²Ö¿âµÄÓÐЧÀûÓÃÂÊ
Á¢Ìå²ÖÓëƽÃæ²ÖµÄ±È½Ï
¿âλÈçºÎ·ÖÅä
ÈçºÎ°Ú·Å£¿
×Ô½¨²Ö¿â»¹ÊÇÍâ×â²Ö¿â£¿

µÚËĽ²£ºÈçºÎÌá¸ßÅ̵ãµÄÓÐЧÐÔ£¿
Å̵ãµÄKPIÖ¸±êÓÐÄÄЩ£¿
Å̵ãµÄ¹¤×÷Á÷³ÌÈçºÎ£¿
Å̵ã×¼±¸¹¤×÷×öЩʲô£¿
Å̵ã¹ÜÀíµÄÄѶÈÊÇʲô£¿
ÎåÖÖÅ̵㷽ʽµÄ±È½Ï£¿
Å̵ãµÄÈýÖÖÐÎʽ
äÅÌÓëʵÅ̵ıȽÏ
ÈçºÎ¾ßÌå×öºÃÅ̵㹤×÷

µÚÎå½²£º¿â´æ¹ÜÀíµÄÌôÕ½ÊÇʲô£¿
¿â´æ¹ÜÀíÓÐÄÄЩKPIÖ¸±ê£¿
¿â´æ¹ÜÀí¸÷Ä¿±êµÄÂß¼­Ë³Ðò£¿
¡¡¡¡¡¡ÖÜתÂʵÄÀà±ð
¡¡¡¡¡¡¿â´æÖÜתÂʵļÆËã°¸Àý
¡¡¡¡¡¡µ¥¿âÖÜתÂÊÓë×ÜÖÜתÂʵÄÇø±ð£¿
¡¡¡¡¡¡¿â´æÖÜתÂʵÄÒâÒå
¡¡¡¡¡¡¾­¼Ã¶©»õÁ¿µÄ¼ÆËã
¡¡¡¡¡¡Ê²Ã´ÊÇ¿â´æ³ÖÓгɱ¾£¿
¡¡¡¡¡¡¿â´æµÄÆßÖֳɷ֣¿
¡¡¡¡¡¡
µÚÁù½²£ºÈçºÎ¼õÉÙ°²È«¿â´æ£¿
¡¡¡¡¡¡ÈçºÎ¼ÆË㰲ȫ¿â´æ
¡¡¡¡¡¡Õý̬·Ö²¼µÄ±ê×¼²îµÄÓ¦ÓÃ
¡¡¡¡¡¡±ê×¼²îµÄ¼ÆËã
¡¡¡¡¡¡Ä¿Ç°Çé¿öϵÄȱ»õÂÊÊǶàÉÙ£¿
¡¡¡¡¡¡ÈçºÎ¼ÆËãÔ­²ÄÁϵÄȱ»õ³É±¾£¿
¡¡¡¡¡¡Öն˳ÉƷȱ»õµÄËðʧ
¡¡¡¡¡¡²»ÄÜȱ»õʱµÄ×î¸ß¿â´æӦΪ¶àÉÙ£¿
¡¡¡¡¡¡ÈçºÎ¼õÉÙ°²È«¿â´æÁ¿
¡¡¡¡¡¡¸Ä½øºóµÄЧ¹û
¡¡¡¡¡¡°²È«¿â´æ¹ÜÀíµÄËÄÏî»ù±¾¸Ä½ø´ëÊ©
¡¡¡¡¡¡
µÚÆß½²£ºÈçºÎÌá¸ßÎïÁϼð»õÅäË͵ÄЧÂÊ£¿
¡¡¡¡¡¡¼ð»õ£¨·¢ÁÏ£©µÄKPI£¿
¡¡¡¡¡¡ÄÄЩÒòËØ»áÓ°Ïì¼ð»õ¼¨Ð§£¿
¡¡¡¡¡¡¼ð»õÔË×÷µÄÁ÷³ÌÈçºÎ£¿
¸÷½×¶Î»á³öʲôÎÊÌ⣿
ÈçºÎÈ·¶¨ÐèÇ󵥵ĴóС
ÈçºÎÈ·¶¨Éú²úÅúºÅ£¿
ÈçºÎºÏÀí·ÖÅä¼ð»õµ¥
ÈçºÎ°´ÕÕ¼ð»õʱ¼ä·ÖÅä¼ð»õµ¥
¼ð»õµÄÁ½ÖÖ»ù±¾·½·¨
ÈçºÎʵʩ²¥ÖÖ·¨£¿
Á½ÖÖ¼ð»õ·½·¨µÄ±È½Ï
ÈçºÎ±ÜÃâ¼ð£¨·¢£©´í»õ£¿
¼ð»õÓë·¢»õ
ÁìÁÏÓë·¢ÁÏ
ÈçºÎ×öµ½¡°ÏȽøÏȳö¡±
ÈçºÎ¸Ä½ø¡®ÌÍʽ¿âλ·¨¡¯
Ô­²ÄÁϵķ¢ÁÏ£¨ÁìÁÏ£©·½Ê½£¿
³ÉÆ·³ö»õµÄÁ÷³Ì£¿
³ÉÆ·³ö»õµÄÄѵ㣿
ʲôÊÇǦ·â£¿

µÚ°Ë½²£ºÈçºÎ½µµÍ²Ö´¢¹ÜÀíµÄËðºÄ£¿
²Ö´¢¹ÜÀí²»µ±Ôì³ÉµÄËðºÄÓÐÄÄЩ£¿
¿´²»¼ûÐÍËðºÄµÄ²úÉúÔ­Òò
¿´µÃ¼ûÐÍËðºÄµÄÔµÓÉ»áÓÐÄÄЩ£¿
²»Í¬´æ·ÅÎïµÄ²Ö´¢ÒªÇóÓÐÄÄЩ£¿
²Ö¿âµÄÉè¼ÆÒªÇó
Ë«ÃÅÖÆ
²Ö¿âÈÕ³£¹ÜÀíµÄ²àÖص㣿
°å»õ±êʶµÄÐÎʽ
°å»õ±êʾµÄ×÷ÓÃÓÐÄÄЩ£¿
ÈçºÎÈ·±£°å»õ±êʶµÄÖÊÁ¿
°å»õ±êʾӦ¸æÖªµÄ»ù±¾ÐÅÏ¢
¶ÑÂë²Ù×÷ÒªÇó
¶â¶Ñ·¨Í¼Ê¾
ÈçºÎ¹ÜÀíºÃ´ý¶¨ÎïÆ·ºÍ²»ÄÜÓÃÎïÆ·
ÍË»õµÄ¹ÜÀí
ÈçºÎ×öºÃ²Ö¿âµÄÈÕ³£¹ÜÀí¹¤×÷
°²È«¹ÜÀíµÄ·À·¶£¿
ÈçºÎ·ÀÖÎÒ°Âù²Ù×÷£¿
ÎïÁ÷°²È«µÄ¹ú¼ÒÏà¹Ø¹æ¶¨
²Ö¿âÈÕ³£Ñ²²éÖƶÈ

µÚ¾Å½²£ºÈçºÎÑ¡ÔñÓëά»¤ÎïÁ÷É豸£¿
µÚÒ»½Ú£º»õ¼ÜÉèÊ©µÄÑ¡Ôñ
»õ¼ÜµÄÒ»°ã·ÖÀà
µÍλ»õ¼Ü
µÍλ»õ¼Üͼʾ
Ðü±Ûʽ»õ¼Ü
¸ó¥ʽ»õ¼Ü
Öиßλ»õ¼Ü
¸÷ÖÖÌØÖÖ»õ¼ÜµÄ±È½Ï
µÚ¶þ½Ú£º²æ³µÉ豸µÄÑ¡Ôñ¼°±£Ñø
²æ³µµÄ¶¯Á¦·ÖÀà
²æ³µµÄÖÖÀà
²æ³µÊǹºÂò»¹ÊÇ×âÁÞ£¿
²æ³µÓ¦¸ÃÈçºÎ±£Ñø£¿
µÚÈý½Ú£ºÆäËûÉ豸
ÍÐÅÌÀà
ÍÐÅ̹ú¼Ê±ê×¼¹²ÓÐ6ÖÖ¹æ¸ñ
ÖйúµÄÍÐÅ̱ê×¼
ÆäËûÆ÷¾ß
Ìî³äÆø´ü

µÚÊ®½²£ºÈçºÎ½µµÍÎïÁ÷ÔËÊä³É±¾£¿
µÚÒ»½Ú£º½µµÍÔËÊä³É±¾µÄ·½·¨ÓÐÄÄЩ£¿
ÔËÊä¹ÜÀíµÄÌôÕ½ÓÐÄÄЩ£¿
ÔËÊä¹ÜÀíµÄKPI£¿
ÈçºÎ½µµÍÔËÊä³É±¾
ËÄÖÖÔËÊ乤¾ßµÄ±È½Ï
ÎÒÃÇÓ¦¸ÃÑ¡ÔñÄÄÖÖÔËÊ乤¾ßΪºÃ£¿
ÆûÔ˹ÜÀíģʽµÄÈýÖÖÑ¡Ôñ£¿
ijÎïÁ÷¹«Ë¾¸÷ÖÖÔËÊäÐÎʽµÄ³É±¾±È½Ï
ÈçºÎ½µµÍÔËÊäµÄËðºÄ
µÚ¶þ½Ú£ºÈçºÎʵʩÎïÁ÷Íâ°üµÄÕÐͶ±ê£¿
ÈçºÎʵʩÎïÁ÷Íâ°üÕÐͶ±ê£¿
ÆÀ±ê·½·¨ÓÐÄÄÁ½´óÀà±ð£¿
×ÛºÏÆÀ±ê·¨
ÈçºÎÆÀ¶¨¼¼Êõ±ê£¿
Ë­À´ÆÀ
ÕбêÎļþ
ÕÐͶ±ê·½Ê½µÄ·ÖÀà
°µ±êÓëÃ÷±êµÄ±È½Ï
ʲôÊÇ´®Í¨Í¶±ê×ÌØÕ÷ÓÐÄÄЩ£¿
ÈçºÎÆƽâ²Î±êÕߵġ®²»¹ì¡¯£¿
Õбêʵ¼ùÖеÄÎÊÌâ
Ͷ±ê±£Ö¤½ðÓëÂÄÔ¼±£Ö¤½ð
µÚÈý½Ú£ºÈçºÎÆÀ¹ÀÎïÁ÷·þÎñÉÌ£¿
ÎïÁ÷ÆóÒµ·ÖÀàÓëÆÀ¹ÀÖ¸±ê
ÔËÊäÐÍÎïÁ÷ÆóÒµµÄÆÀ¶¨ÄÚÈÝ£¿
¾­Óª×´¿ö
×ʲú
É豸ÉèÊ©
¹ÜÀí¼°·þÎñ
ÖÊÁ¿¹ÜÀí
ÈËÔ±ËØÖÊ
ÐÅÏ¢»¯Ë®Æ½
ʲôÊǵÚËÄ·½ÎïÁ÷£¿
ÎïÁ÷É̵ÄÔ¸Íû£¿
»õÔË·þÎñµÄÀàÐÍ
²»Í¬»õÔ˹«Ë¾µÄÆÀ¹À²àÖصã
²Ö´¢·þÎñÉ̵ÄÉ豸ÉèÊ©
ÈçºÎ×öºÃ²Ö¿âµÄ×âÁÞ»òÍâ°ü£¿

µÚʮһ½²£ºÈçºÎÌá¸ßÎïÁ÷²Ö´¢µÄµç×Ó»¯Ë®Æ½£¿
ËÄ´óÐÅÏ¢¹ÜÀíϵͳ
MRP II¡¢DRPºÍERP
ËÄÖÖÐÅÏ¢¹¤¾ß
ʲôÊÇÌõÐÎÂ룿
ÌõÐÎÂëµÄÀà±ð
ÉÌÆ·ÌõÐÎÂëºÍÎïÁ÷ÌõÐÎÂë
ΪʲôҪÓÃÎïÁ÷ÌõÂ룿
ÎïÁ÷ÌõÐÎÂëµÄÓ¦ÓÃ
Æû³µÖÆÔìÒµµÄÌõÐÎÂëÓ¦ÓÃ
Êý¾Ý²É¼¯Æ÷
ʲôÊÇÉäƵʶ±ð¼¼Êõ RFID?
ΪʲôҪÓÃRFID£¿
¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô
¡¾¸½¼þ¡¿
¡¡±¨__Ãû__»Ø__Ö´__±í £¨¸ßЧ²Ö´¢¹ÜÀíÓ빤³§ÎïÁÏÅäËÍ£©

ÇëÌîдϱíºó´«ÕæÖÁ021-61924199 »ò 0755-61641107 ;
»ò·¢ÓʼþÖÁbm4007004248@126.com »ò 1@4007004248.com ;
´«Õæ»òµçÓʺóÇëÎñ±Øµç»°ÔÙ´ÎÈ·ÈÏ£¬ÒÔ±ã¸üѸËÙÈ·ÈÏÄúµÄ²Î»á×ʸñ¡£
»ØÖ´ÇëÎñ±ØÌîдÍêÕû£¬ÎÒÃÇÊÕµ½»ØÖ´ºó¼´¿ÌÓÐרԱΪÄúÒ»¶ÔÒ»·þÎñ¡£

ÆóÒµÃû³Æ:__________________________________(Çë׼ȷÌîд£¬ÒԱ㿪¾ß·¢Æ±)

²Î¼ÓÈËÊý:____________ÈË ÊÇ·ñÐèÒª´ú¶©¾Æµê£¨ÒªÇó£©_______________________
_
ÁªÏµÈË:________________µç »°:_____________________´« Õæ:_________________

Òƶ¯µç»°:_____________________µç×ÓÓʼþ:__________________________________

²Î»áÈËÐÕÃû£º_____________________________________________________________

¸¶¿î·½Ê½£º(ÇëÑ¡Ôñ´ò¡°¡Ì¡±) 1¡¢×ªÕÊ 2¡¢ÏÖ½ð

²Î¼Óʱ¼äºÍµØµã£¨Çë×ÔÐÐÌîд£©_____________________________________________
¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô


见fsdhgj 附fgksdfh 件ghkdfh

2011年7月29日星期五

【07.29晚报】金融板块独木难支 周五A股市场延续跌势

如果您不能正常浏览此邮件,请点击这里,并建议将发件人添加到通讯簿。
订阅中心 | 官方博客 | 退订邮件
2011年07月29日 星期五

今日头条

国务院正式启动生猪调控 业内预测9月价格再上涨
随着国务院办公厅昨日正式发布促进生猪生产的通知,新一轮的猪肉调控正式启 动。业内人士表示,受限于生猪生产的周期性,调控很难在短时间平抑猪价。虽然近期猪 肉价格有所回落,但可能很快迎来新一波的上涨。
"7-23"事故拷问央企垄断机制
28日,有关部门公布了"7・23"甬温线特别重大铁路交通事故的初步调查结果 ,北京全路通信信号研究设计院和中国铁路通信信号集团公司顿时成为众矢之的。然而, 多位专家认为,这起事件背后所反映的,实际上是央企...
新兴产业国际化指导意见将报国务院 年内或发布
权威人士27日向中国证券报记者透露,商务部等十部委联合制定的《战略性新兴 产业国际化发展指导意见》已成稿,目前正在各部门征求意见,随后上报国务院,有望年 内发布。
・发改委:日发电量150亿度创纪录 不确定因素多 (2011-07-29 11:17:27)
・蓬莱19-3油田两平台再现溢油 受污染海域增大 (2011-07-29 04:00:02)
・万亿美债之困:美高官称无法承诺中国不违约 (2011-07-29 01:19:00)
・黑金城市民间借贷催生泡沫 鄂尔多斯人均10套房 (2011-07-29 01:17:00)

黄金

黑金、黄金与美金被称为金融市场"三剑客"
油价和金价狐步与美元的舞步互依互辅,更与国际地缘政治的节奏和乐声开阖有 致。三者之间,可以透过其中一种价格变化,结合当时主导因素,判断另外两者的价格走 向,但当某个独立因素影响程度比较大,压过了金价、油价...
国际金价冲高回落 国内金银全线回调
周二晚间,市场避险情绪进一步推升金价至1628.60美元,但随着金市获利盘的 增多,抛压也不断增强,随后下探至1610美元附近。
・炒金热潮涌动 "地下炒金"吸金术揭秘 (2011-07-29 13:41:00)
 (2011-07-29 08:03:00)
・国际油价震荡收平 黄金期货价格继续下探 (2011-07-29 07:42:07)
・上海现货黄金收盘仅AU9999收涨 白银T+D跌逾2% (2011-07-29 07:36:00)

+ 财富公告

《财富速递》最新推出个股订阅,通过邮件第一时间掌握自选个股趋势,欢迎定 制我的个股,马上定制

+ 我的订阅

《财富速递》最新推出个股(基金)订阅,通过邮件第一时间掌握个股(基金)趋势,欢 迎定制个股(基金),马上定制
・推荐订阅:黄金频道,最新的黄金要闻、最全面的黄金资讯 [订阅]。
・更多频道订阅,请点击进入我的订阅
・如果您不愿意继续接收《财富速递》 订阅类邮件,请点击退订
・客服邮箱:cfsdbj@hexun.com


订阅邮箱:slogo.k.mail@blogger.com。变更订阅邮箱 如果您不愿意继续接收《财富速递》订阅类邮件,请点击退订邮件。如果您想订阅更多或定制您所订阅邮件, 请点击进入我的订阅
财富速递恭候您的意见 - 联系我们 - 关于我们 - 广告服务