2011年9月30日星期五

劳动定额管 理系统建 立472053

¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô

ÈçºÎ¹¹½¨±ê×¼»¯µÄÀͶ¯¶¨¶î¹ÜÀíϵͳ

¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô
¡¾Åàѵʱ¼ä¡¿10ÔÂ22-23ÈÕÉîÛÚ 10ÔÂ29-30ÈÕÉϺ£

¡¾Åàѵ¶ÔÏó¡¿ÆóÒµÀͶ¯¶¨¶î¹ÜÀíÈËÔ±¡¢ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀíÈËÔ±¡¢Éú²ú¹ÜÀíÈËÔ±¡¢²É¹º¹ÜÀíÈËÔ±

¡¾Åàѵ·ÑÓá¿£¤2600Ôª/ÈË(°üÀ¨Êڿηѡ¢×ÊÁÏ·Ñ¡¢»áÎñ·Ñ¡¢Îç²ÍµÈ)
¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô
Ö÷°ì£ºÖÇ»ÛÊ÷(Öйú)ѧϰ»ú¹¹ ÍøÕ¾£º www.zhihuishu.cn
24Сʱȫ¹úͳһÃâ·Ñ¿Í·þÈÈÏߣº400-700-4248 £¨µç»°»òÊÖ»úÖ±½Ó²¦´ò£©
ÉϺ£¿Í·þÖÐÐÄ£º021-31263483 ´«Õ棺021-61924199
¹ã¶«¿Í·þÖÐÐÄ£º0755-61287517 ´«Õæ:0755-61641107
±¨ÃûÓÊÏ䣺752743139@qq.com bm4007004248@126.com
ÇëÌîд²¢´«Õ棨»òÓʼþ£©¸½¼þ±¨Ãû±í±¨Ãû²Î»á£¡

¡ï¡ïÖÇ»ÛÊ÷ÆäËûÅàѵ¿Î³Ì°²ÅűíÏÂÔØÍøÖ·£º
¡°http://www.zhihuishu.cn/member/×îпγ̰²ÅÅÒ»ÀÀ±í.xls¡±
¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô
¡¾¿Î³Ì±³¾°¡¿
ÀͶ¯¶¨¶î£¬×÷ΪÖÆÔìÆóÒµÒ»ÖÖ×îΪ³£ÓõĹÜÀí·½·¨£¬½üÄêÀ´È´ÔÚʵ¼ÊÓ¦Óùý³ÌÖÐÁî
ÎÞÊýÆóÒµÓöµ½ÁËÇ°ËùδÓеĿàÄÕ¡£Êг¡±ä»¯´øÀ´µÄÉú²ú·½Ê½±ä¸ï¡¢¾­¼ÃÉç»á·¢Õ¹¶ÔÔ±¹¤
¸öÐÔµÄÓ°Ïì¡¢·¨ÖƲ»¶Ï½¡È«×ÌÉúµÄ¹ÜÀíì¶Ü¡¢¹ú¼Ê½ðÈÚΣ»ú¶ÔʵÌå¾­¼ÃµÄ³å»÷µÈ¶à·½Ãæ
µÄ±ä¹Ê£¬Ê¹´«Í³µÄÀͶ¯¶¨¶î¹ÜÀí·½·¨ÃæÁÙ×ÅÖî¶àÐÂÎÊÌâµÄÌôÕ½¡£
Õ¾ÔÚÆóÒµµÄ½Ç¶È£¬Ãæ¶Ô΢ÀûÓë²»¶ÏÅÊÉýµÄÀͶ¯³É±¾£¬ÎÞÂÛ²ÉÈ¡¼Æʱ¹¤×Ê»¹ÊǼƼþ¹¤
×Ê£¬Ëƺõ¶¼¾õµÃÊ®·ÖÓбØÒª½øÐÐÀͶ¯¶¨¶î¹ÜÀí¡£¿ÉÊÂÓëԸΥµÄÊÇ£ººÜ¶àÆóҵΪÁËʵÏÖÀÍ
¶¯¶¨¶î¸¶³öÁ˾޴óµÄ¹ÜÀí³É±¾ºó,È´ÄÑÒÔÊÕµ½Ó¦ÓеÄЧ¹û¡£¶øÔ±¹¤ÄØ£¿ ÔÚÀͶ¯¶¨¶î¹ÜÀí
µÄ·½·¨ÃæÇ°£¬µÚһʱ¼ä²¢·ÇȥŬÁ¦µØʵÏÖ»ò³¬Ô½£¬¶øÊǶ¯²»¶¯¾Í°Ñ¡°²»¹«Æ½¡±Èý¸ö×Ö¹Ò
ÔÚ×ì±ß¡£ Èç¹û²»Äܳ¹µ×µØÀí½âºÍ½â¾öÔ±¹¤ÑÛÖеġ±²»¹«Æ½¡±,×îºó¾Í»á±ä³ÉÄ㶨¶îËûÈ´
ûËùν¡£
´«Í³µÄ¶¨¶î¹ÜÀí·½·¨½«ºÎÈ¥ºÎ´Ó£¿µ½µ×ÔõÑù²ÅÄÜʹÆä»À·¢³öеĻîÁ¦£¿ÈçºÎ²ÅÄÜʹ
Ô±¹¤¸Ð¾õ¹«Æ½?·½·¨Ö»ÓÐÒ»¸ö--¶Ô´«Í³µÄÀͶ¯¶¨¶î¹ÜÀí½øÐÐϵͳµØ¸üУ¡

¡¾¿Î³ÌÄ¿±ê¡¿
¡¡¡¡Í¨¹ý¿ªÕ¹¹¤×÷Ñо¿,Ïû³ýÎÞЧÀͶ¯,½µµÍÈ˹¤³É±¾, Ìá¸ßÀͶ¯Ð§ÂÊ, Ìá¸ßÀͶ¯¶¨¶î¹Ü
Àíˮƽ,´Ù½øÀͶ¯¶¨¶î¹ÜÀíµÄ¼¼Êõ´´Ðº͹ÜÀí´´ÐÂ,ΪÉú²ú¹ÜÀíϵͳ¼°Ïà¹Ø¹ÜÀí²¿ÃÅÌṩ
¼¼ÊõÖ§³Ö.
¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô
¡¾¿Î³Ì´ó¸Ù¡¿
µÚÒ»½²£º¶ÔÀͶ¯¶¨¶î¹ÜÀíµÄϵͳÈÏÖª?
ʲôÊÇÀͶ¯¶¨¶î
ÀͶ¯¶¨¶îµÄÁ½ÖÖÖ÷ÒªÀàÐÍ
ʵÏÖÀͶ¯¶¨¶î¹ÜÀíµÄÁù¸öÄ¿µÄ
ÀͶ¯¶¨¶î¹ÜÀíϵͳµÄÎå´ó×é³ÉÌåϵ

ÎÊÌ⣺×î»ù±¾µÄÀͶ¯¶¨¶î·½·¨ÊÇÄÄÒ»ÖÖ£¿
´óÅúÁ¿ºÍСÅúÁ¿µÄÖÆÔìÆóÒµ·Ö±ðÊÊÓÃÄÄÖÖ¶¨¶î¹ÜÀí£¿

µÚ¶þ½²£º¶Ô±ê×¼¹¤Ê±Ñо¿µÄϵͳÈÏÖª
±ê×¼¹¤Ê±µÄ¶¨ÒåÓëʱ¼äµÄÁ½´óÌصã
±ê×¼¹¤Ê±È·Á¢µÄÁù¸öÔ­Ôò
²»ÊôÓÚ±ê×¼¹¤Ê±·¶Î§µÄÎå¸ö·½Ãæ
±ê×¼¹¤Ê±×é³ÉµÄÁ½¸ö²¿·Ý
±ê×¼¹¤Ê±¿íÔ£ÂʵÄÈý¸ö×é³É²¿·Ý
ÎÊÌ⣺ʲôÊDZê×¼»¯×÷Òµ£¿
ʲôÊDZê×¼»¯×÷ÒµµÄÈý´óÄÚº­£¿

µÚÈý½²£ºÀͶ¯¶¨¶î¹ÜÀíµÄ·½ÏòÓë·½·¨
ÀͶ¯¶¨¶î¹ÜÀíÑо¿µÄÁ½´óÁìÓò
ÀͶ¯¶¨¶î¹ÜÀíÈËÔ±µÄ¹¤×÷ÔðÖ°
ÀͶ¯¶¨¶î¹ÜÀíÈËÔ±±Ø±¸µÄÆß´óÌõ¼þ
¾«Ï¸»¯¶¨¶î¹ÜÀíµÄ³£Óõ¥Î»
ÀͶ¯¶¨¶îµÄÈýÖÖÖƶ¨·½·¨
ÀͶ¯¶¨¶î¹ÜÀíµÄÐÞÕý»ò±ä¸üÁ÷³Ì(¼´±ê×¼»¯)
ÈçºÎÈ·¶¨¶î¶ÈµÄ±ä¸üÖÜÆÚ
ÎÊÌ⣺ÈçºÎ¿Ë·þÀͶ¯¶¨¶î´ø¸øÆóÒµµÄ¸ºÃæÓ°Ï죿
ÈçºÎ¼ÆËãÉú²úÏßƽºâЧÂÊÓëËðµÄЧÂÊ£¿

µÚËĽ²£ºÀͶ¯¶¨¶î¹ÜÀí¸÷ÏîÖ¸±êÓë¼ÆËã·½·¨
ʲôÊDZ£Óж¨¶î¹¤Ê±
ʲôÊÇÓÐЧ¹¤Ê±ÓëÎÞЧ¹¤Ê±
ÔõÑù¼ÆËãʱ¼äµÄÓÐЧÀûÓÃÂÊ
ʲôÊDZê×¼²ú³ö¹¤Ê±
ÔõÑù¼ÆË㶨¶îÉú²úЧÂÊ
ÔõÑù¼ÆË㹤³§µÄ×ÛºÏÄÜÂÊ
ÈçºÎ¼ÆË㹤³§µÄ×ÛºÏÉú²úÐÔ
ÓÃʲô×÷ΪÀͶ¨¶îµÄ×î»ù±¾µ¥Î»
ÈçºÎÈ·¶¨ÀͶ¯¶¨¶îµÄ¸÷ÖÖ²úÆ·µ¥¼Û
ÎÊÌ⣺ÔõÑù·ÖÎöÉú²ú³É±¾µÍ¼õµÄ·½Ïò£¿
ÈçºÎÈ·¶¨Éú²úЧÂÊÌáÉýµÄ·½Ïò£¿
¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô
¡¾½²Ê¦½éÉÜ¡¿³ÂÖ¾»ªÀÏʦ
¹¤É̹ÜÀí˶ʿ
¹úÄÚÖÆÔì¹ÜÀíר¼Ò
MMCÖÆÔì¹ÜÀíÖÐÐĸ߼¶¹ËÎÊ
ÔøÔÚÈ«Çò×î´óµÄÏßȦÖÆÔìÉÌʤÃÀ´ï(SUMIDA)¡¢ÈÕ±¾¿¨Î÷Å·µç×Ó(CASIO)ÈÎÖ°´ï13Ä꣬
ÀúÈÎÆ·ÖÊÖ÷¹Ü¡¢I E ¾­Àí¡¢Éú²ú¾­Àí¡¢ÖÆÔì×ܾ­ÀíµÈ£»Ôøʦ´ÓС´¨Ò»Ò²£¨ÈÕ±¾ÄÜÂÊЭ»á¹Ü
ÀíÖÐÐÄר¼Ò£¬ ÈÕ±¾WF&IEÑо¿µÚÒ»ÈË£¬ÈÕ±¾ÖÆÔìÒµÑо¿µÄ¹ú±¦¼¶ÈËÎרÃÅÑÐÏ°±ê×¼¹¤Ê±
Ó붯×÷Ñо¿ÔøÏȺó¶à´Î±»ÅÉÍùÈÕ±¾ºÍмÓƽøÐÞ¼°Åàѵ£¨·áÌïJITÉú²ú·½Ê½£¬¶ÔNPSÓÐϵͳ
¼°ÉîÈëÑо¿ºÍʵ¼ù£©£¬ ³ÂÀÏʦÓÈÆäÉó¤ÏÖ³¡Ò»Ì廯¹ÜÀí(¼Æ»®,³É±¾,ÄÉÆÚ,ÖÊÁ¿,¼¼Êõ£¬ÈË
Ô±)¡£Ö÷½²¿Î³ÌÓÐ:¡¶¹¹Öþ¸ß¾«¶È±ê×¼¹¤Ê±ST¹ÜÀíϵͳ¡·¡¢¡¶¶à¼¼ÄÜÔ±¹¤ÅàÑøÌåϵ¡·¡¢¡¶¶à
ÅúÉÙÁ¿Éú²ú·½Ê½ÊµÎñ¡·¡¢¡¶Î¢Àûʱ´úµÄ¾«Ï¸»¯ÏÖ³¡¹ÜÀí¡·¡¢¡¶È«ÄÜ°à×鳤ѵÁ·¡·µÈ£¬Ö÷Òª
³ö°æÎ·´Ê¡Öйúʽ¹¤³§¹ÜÀí¡·¡¢¡¶ÌôÕ½80ºó¹ÜÀí¡·µÈ¡£
³ÂÀÏʦÔøΪÁªÏë¡¢ËÉÏ¿յ÷¡¢¸ñÁ¦µçÆ÷¡¢Í¨ÓõçÆø¡¢°¬Ä¬Éú¡¢»ªÎª¼¼Êõ¡¢·ÉÀûÆÑÒ½ÁÆ
ϵͳ¡¢»ôÄáΤ¶û¡¢ABB¡¢¿ÂÄῨÃÀÄÜ´ï¡¢°ÂÁÖ°Í˹¡¢¸»Ê¿-Ê©ÀÖ¡¢ÓÑ´ï¹âµç¡¢¶«·½Í¨ÐÅ¡¢Ô£
ÔªÖÆÔ켯ÍÅ¡¢Àî½õ¼Ç¡¢ÂüÐãÀ׶ء¢¿ÆÀÕ½à¾ß¡¢²½²½¸ß¡¢Î÷°²ÑîÉ­¡¢ÑÇÂ×¹ú¼Ê¼¯ÍÅ¡¢Ò»Æû·á
Ìï¡¢¶«·çÆû³µ¡¢¸£ÌïÆû³µ¡¢½­ÁåÆû³µ¡¢ÑÓ·æΰÊÀͨ¡¢ÇØɽºËµç¡¢´´Î¬¡¢ÑÅÂí¹þ¡¢½õºþÂÖÌ¥
¡¢¹ã¶«Òç´ï¡¢ÕòÌ©Íæ¾ßµÈ½üǧ¼Ò¿Í»§Ìṩ¹ýÅàѵ»ò×Éѯ·þÎñ£¬ÖÁ½ñÓнüÍòÒÔÉÏÈ˴νÓÊÜÆä
רҵ¿Î³ÌѵÁ·¡£
Ê®¼¸ÄêÖªÃûÈÕ±¾ÆóÒµµÄÖÆÔì¹ÜÀíʵս¾­Ñé,¾«±ÙµÄ°¸Àý½²½â¼°Éî¿ÌµÄ¹Ûµã²ûÊÍ£¬ÈóÂ
ÀÏʦ½²ÌÃÉÏÓÎÈÐÓÐÈç¡£ÒòÆäÊÚ¿ÎÄÚÈݵÄʵÓÃÐԸߣ¬±»Ñ§Ô±ÃÇÓþΪËù¼û¹ýµÄ×îʵÔÚ¡¢×îÇкÏ
ʵ¼ÊµÄÅàѵʦ£¡

À´×ÔѧԱµÄÆÀ¼Û£¨½ÚÑ¡£©£º
¡ô ³ÂÀÏʦµÄ±í´ïdzÏÔÒ׶®£¬ÒòÊÇ´Ó»ù²ã³É³¤,Ëù¾ÙÀý×ÓÇ¡µ±ºÏÊÊ£¬ÊµÓÃÐÔÇ¿¡£¿Î³ÌºÜºÃµØ
´ÓÈËÐÔ¡¢¸ÐÇéµÈ·½Ãæ²ûÊöÈçºÎ×öºÃÒ»¸ö¹ÜÀíÕߣ¬Í¬Ê±»¹Ó¦¸Ã´Ó¼¼Êõ²ãÃæÑо¿×öºÃ¹ÜÀí¹¤×÷¡£
**ÉϺ£Í¨ÓõçÆøÓÐÏÞ¹«Ë¾/ÕÅÒ»

¡ô ÔÚѧϰ¹ý³ÌÖид¥×îÉîµÄÊÇËùÓеÄÉú²ú¹ÜÀíÎÊÌ⣬³ÂÀÏʦ¶¼ÄܸøÓèÏêϸ½â´ðÓëÖ¸µ¼£¡
**ÁªÏëµç×Ó/ФÑÇÁÖ

¡ô ³ÂÀÏʦµÄ¹¤×÷¾­Ñé·Ç³£·á¸»£¬¿Î³ÌÄÚÈÝÊǶÔÎÒÃÇƽʱ¹¤×÷·Ç³£ºÃµÄ»ã×Ü¡£
**¿ÂÄῨÃÀÄÜ´ï¹âѧÓÐÏÞ¹«Ë¾/ÍõƼ

¡ô ÒòΪÓëÄ¿Ç°¹¤×÷Ïà¹Ø£¬ÇÒÄÚÈݽéÉܽ²½âºÜʵÓã¬ÀÏʦºÜÇå³þ¹¤³§Éú²ú·½ÃæµÄ×´¿öºÍʵ¼Ê£¬
ÓзḻµÄ¹ÜÀí¾­Ñé¡£
**»ªÎª¼¼Êõ/ÅËÏþ¾ü

¡ô ³ÂÀÏʦµÄÅàѵÊÇÁé»î¡¢Á÷³©¡¢Éú¶¯¡¢¿ìÀÖµÄѧϰ¡£
**Öдïµçͨ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾/¶Å»Û

¡ô ³ÂÀÏʦ·Ç³£ÓиÐȾÁ¦£¬¿Î³Ìʱ¼ä½Ú×à¿ØÖƷdz£ºÃ¡£
**£¨ÃÀ×Ê£©Ö麣±£Ë°Çø¹âÁªÍ¨Ñ¶ÓÐÏÞ¹«Ë¾/ÂíÇ¿

¡ô ³ÂÀÏʦµÄµÄÅàѵÉú¶¯£¬¾ßÌ壬ʵÓÃÐÔÇ¿,ΪÈÕ³£¹¤×÷ÌṩÁ˺ܺõŤ×÷·½·¨ºÍ¹¤×÷˼·¡£
**Î人¾«Â×µç×ӹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾/ÕÅ»Û
¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô
¸½¼þ£º¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ÇëÌîдϱíºó´«ÕæÖÁ0755-61641107 »ò021-61924199£¬»ò·¢ÓʼþÖÁ752743139@qq.com
bm4007004248@126.com È·ÈÏÄúµÄ²Î»á×ʸñ¡£ÎÒÃÇÊÕµ½»ØÖ´ºóÓÐרԱΪÄú·þÎñ¡£

±¨Ãû»ØÖ´±í(ÈçºÎ¹¹½¨±ê×¼»¯µÄÀͶ¯¶¨¶î¹ÜÀíϵͳ)

ÆóÒµÃû³Æ:__________________________________(Çë׼ȷÌîд£¬ÒԱ㿪¾ß·¢Æ±)

²Î¼ÓÈËÊý:____________ÈË ÊÇ·ñÐèÒª´ú¶©¾Æµê£¨ÒªÇó£©___________________

ÁªÏµÈË:________________µç »°:_____________________´« Õæ:_____________

Òƶ¯µç»°:_____________________µç×ÓÓʼþ:______________________________

²Î»áÈËÐÕÃû£º_________________________________________________________

¸¶¿î·½Ê½£º(ÇëÑ¡Ôñ´ò¡°¡Ì¡±) 1¡¢×ªÕÊ 2¡¢ÏÖ½ð

²Î¼Óʱ¼äºÍµØµã£¨Çë×ÔÐÐÌîд£©__________________________________________

±¸×¢:±¾¿Î³Ì¿É¸ù¾ÝÆóÒµÐèÒª×éÖ¯ÄÚѵ¡£
¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô¡Ô

见附件写 字板!052011-9-30z}

HIS MICE ile Dunya Fuarlarina

Maili Goruntuleyemiyorsanız Lütfe Tıklayınız--
Bu listeye aboneliğinizi iptal etmek için tıklayın this link

Ayarlarınızı değiştirmek için tıklayın this link
Mesajı tanıdığıma ilet this link

【09.30晚报】沪指九月下跌8.1% 节后或有反弹

如果您不能正常浏览此邮件,请点击这里,并建议将发件人添加到通讯簿。
订阅中心 | 官方博客 | 退订邮件
2011年09月30日 星期五

今日头条

人民日报再谈中国税负 称财政支出2/3用于民生
财政部有关负责人及专家学者表示,由于今年一个完整的财政年度尚未结束,相 比之下,2010年的财政决算数据反映的是全年的情况,分析起来也更能说明问题。2010年 全国公共财政支出89874.16亿元,其中用...
德国同意欧洲金融稳定基金扩容 欧债危机盼终极解药
作为欧元区经济领头羊,市场一直期待德国能够带领欧元区走出债务危机。9月29 日,德国联邦议会通过扩大欧洲金融稳定基金议案,欧洲股市盘中震荡上行。美国随后公 布的上周首次申领失业救济人数与二季度国内生产总值...
三季度数据10月中旬公布 全年经济定局
国家统计局将于10月14日公布9月份CPI、PPI数据,并将于18日举行新闻发布会 公布三季度主要经济数据。但从目前情况看,我国宏观经济运行情况大局已定:今年经济 增速仍会保持在9%以上,全年通胀有望控制...
・外管局下调上半年经常项目顺差数据 (2011-09-30 10:50:00)
・公开市场连续三季净投放累计1.8万亿 (2011-09-30 02:18:00)
・航油成本有望再降 航空业10月或迎"开门红" (2011-09-30 01:16:00)
・院士称石油对外依存度将超60% 官员忧能源安全 (2011-09-30 00:37:26)

黄金

三季度金银市场:前半程一枝独秀 后半程搭过山车
其间,国际现货金价及其单日波幅创下历史新高,三日跌幅刷新了近30年来的纪 录,月度波幅登上近两年来的榜首;纽约期金价格创下了历史新高,但期金期银也创下了5 年来最大单日跌幅。目前,现货金已几乎回吐了整个季...
黄金价格大起大落 新兴市场央行坚定加仓
国际黄金价格上蹿下跳,新兴市场央行依然在坚定地扩大黄金储备。国际货币基 金组织(IMF)28日发布数据显示,包括俄罗斯、泰国和玻利维亚在内的多家央行均在8月 份增持黄金。分析人士认为,扩大黄金储备表明发展...
・巴克莱资本:2011年黄金均价达到1500美元上方 (2011-09-30 08:45:00)
・西藏和平解放60周年金银纪念币面世 (2011-09-30 07:34:00)
・沪金低开收跌 出现中长期试探性建仓的最佳时机 (2011-09-30 01:39:23)
・二季度全球供需平衡表规模缩减 金价延续宽幅震荡 (2011-09-30 01:29:15)

+ 财富公告

《财富速递》最新推出个股订阅,通过邮件第一时间掌握自选个股趋势,欢迎定 制我的个股,马上定制

+ 我的订阅

《财富速递》最新推出个股(基金)订阅,通过邮件第一时间掌握个股(基金)趋势,欢 迎定制个股(基金),马上定制
・推荐订阅:黄金频道,最新的黄金要闻、最全面的黄金资讯 [订阅]。
・更多频道订阅,请点击进入我的订阅
・如果您不愿意继续接收《财富速递》 订阅类邮件,请点击退订
・客服邮箱:cfsdbj@hexun.com


订阅邮箱:slogo.k.mail@blogger.com。变更订阅邮箱 如果您不愿意继续接收《财富速递》订阅类邮件,请点击退订邮件。如果您想订阅更多或定制您所订阅邮件, 请点击进入我的订阅
财富速递恭候您的意见 - 联系我们 - 关于我们 - 广告服务
http://esteticakleopa.com/go.php

Vize + Ekonomik Uçak Bileti

Dünyanın her yerine ekonomik uçak bileti ve vize:

 • Çin Vizeleri
 • Yıllık Rusya Vizeleri 3 aylık vizeler, çalışma vizeleri,
 • Ukrayna Vizeleri yıllık ve çalışma vizeleri
 • Beyaz Rusya Vizeleri
 • Moldova Vizeleri
 • Kazakistan Vizeleri
 • Romanya Vizeleri
 • Bulgaristan Vizeleri
 • Polonya Vizeleri
 • Fransa Vizeleri
 • Almanya Vizeleri
 • Hindistan Vizeleri
 • Schengen Vizeleri
 • Dünya' nın her yerine ekonomik uçak bileti ve vizeleri.
 • Dünya' nın her yerinde Otel Rezervasyonları

Daha fazla bilgi için bizi arayın...


Tel: 0212 517 98 77
Gsm: 0532 461 33 81
Fax: 0212 517 98 82


www.feray.com.tr - istanbul@feray.com.tr

Adres: Mesihpaşa Cad. Mustafa Kemal Bulvarı Alptekin Apt. No:74 Kat:4 Aksaray - İstanbul

Vize + Ekonomik Uçak Bileti

Dünyanın her yerine ekonomik uçak bileti ve vize:

 • Çin Vizeleri
 • Yıllık Rusya Vizeleri 3 aylık vizeler, çalışma vizeleri,
 • Ukrayna Vizeleri yıllık ve çalışma vizeleri
 • Beyaz Rusya Vizeleri
 • Moldova Vizeleri
 • Kazakistan Vizeleri
 • Romanya Vizeleri
 • Bulgaristan Vizeleri
 • Polonya Vizeleri
 • Fransa Vizeleri
 • Almanya Vizeleri
 • Hindistan Vizeleri
 • Schengen Vizeleri
 • Dünya' nın her yerine ekonomik uçak bileti ve vizeleri.
 • Dünya' nın her yerinde Otel Rezervasyonları

Daha fazla bilgi için bizi arayın...


Tel: 0212 517 98 77
Gsm: 0532 461 33 81
Fax: 0212 517 98 82


www.feray.com.tr - istanbul@feray.com.tr

Adres: Mesihpaşa Cad. Mustafa Kemal Bulvarı Alptekin Apt. No:74 Kat:4 Aksaray - İstanbul

Sivas Günlerine Davetlisiniz

Merhaba;
Sivaslılar ve Sivas Dostları;
İstanbul-Eyüp Feshane'de 
30 Eylül-1/2 Ekim tarihinde 

Sivas Platformu tarafından düzenlenen
Sivas Günleri'ne davetlidir.
Dostlarınıza iletebilrseniz memnun oluruz.

Teşekkürler
Selamlar
Sivas Platformu Başkanı

İsmail ERDEM

Mail listemizden çıkmak için sivasgunleri@gmail.com adresine SIL yazınız.

2011年9月29日星期四

Vize + Ekonomik Uçak Bileti

Dünyanın her yerine ekonomik uçak bileti ve vize:

 • Çin Vizeleri
 • Yıllık Rusya Vizeleri 3 aylık vizeler, çalışma vizeleri,
 • Ukrayna Vizeleri yıllık ve çalışma vizeleri
 • Beyaz Rusya Vizeleri
 • Moldova Vizeleri
 • Kazakistan Vizeleri
 • Romanya Vizeleri
 • Bulgaristan Vizeleri
 • Polonya Vizeleri
 • Fransa Vizeleri
 • Almanya Vizeleri
 • Hindistan Vizeleri
 • Schengen Vizeleri
 • Dünya' nın her yerine ekonomik uçak bileti ve vizeleri.
 • Dünya' nın her yerinde Otel Rezervasyonları

Daha fazla bilgi için bizi arayın...


Tel: 0212 517 98 77
Gsm: 0532 461 33 81
Fax: 0212 517 98 82


www.feray.com.tr - istanbul@feray.com.tr

Adres: Mesihpaşa Cad. Mustafa Kemal Bulvarı Alptekin Apt. No:74 Kat:4 Aksaray - İstanbul

【09.29晚报】权重股轮番护盘 A股虽收跌但已有反弹意图

如果您不能正常浏览此邮件,请点击这里,并建议将发件人添加到通讯簿。
订阅中心 | 官方博客 | 退订邮件
2011年09月29日 星期四

今日头条

欧元集团主席否认2万亿注资计划
针对日前有消息称"欧洲金融稳定机制用于救助银行和成员国的资金EFSF可能从4400 亿欧元增加到2万亿欧元"的说法,欧元集团主席容克回应说,不会扩大该基金规模。另外 ,外电报道显示,欧洲央行下周可能讨论恢...
国研中心副主任:宏观调控基本指向暂不需大调整
9月28日上午,在国务院新闻办公室举行的中国宏观经济与形势走向吹风会上, 国务院发展研究中心副主任卢中原表示,今年全年我国经济增长仍可高达9%以上,短期来 看,宏观调控基调可考虑保持不变。
成品油零售价保持历史高位五个月 下调预期转淡
在利好消息刺激下,9月27日欧美原油期货行情重振,其中,纽约WTI油价创下四 个多月以来的最大单日涨幅。虽然27日国际原油市场出现大幅反弹,但并不意味着原油市 场已经出现逆转。专家认为,四季度国际油价仍可...
・2010年中国对欧投资劲增102% 体现伙伴责任 (2011-09-29 01:00:00)
・铁矿石供需关系逆转预期渐强 中国海外投资或放缓 (2011-09-29 01:00:00)
・铁路项目资金告急 拖欠工程款几个亿已是常态 (2011-09-29 00:14:13)
・国电五年内将投1.5万亿建智能电网 (2011-09-28 22:56:00)

黄金

欧债危机提振美元走高 黄金期货收盘跌逾2%
纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货周三(9月28日)收盘大幅走低,因对全球经 济和欧洲债务危机恶化的担忧推高美元,同时在此前一个交易日金价上涨以后,投资者获 利回吐。
欧债忧虑推高美元 黄金重挫近3%
周三(9月28日)现货黄金收盘重挫近3%,因对全球经济和欧洲债务危机恶化的担 忧推高美元,同时本周的剧烈调整令惊慌的投资者不敢进场。现货黄金最高触及1,669.00 美元/盎司,最低下探至1,598.40...
・未来金价去哪里 路人遥指欧元区 (2011-09-29 13:43:47)
・美元飙升黄金暴跌 反向联动性或修复 (2011-09-29 12:05:00)
・ETF投资者岿然不动 你"被阴谋"了吗 (2011-09-29 10:34:11)
・炒作黄金白银可能"死在大牛市半路" (2011-09-29 06:10:54)

+ 财富公告

《财富速递》最新推出个股订阅,通过邮件第一时间掌握自选个股趋势,欢迎定 制我的个股,马上定制

+ 我的订阅

《财富速递》最新推出个股(基金)订阅,通过邮件第一时间掌握个股(基金)趋势,欢 迎定制个股(基金),马上定制
・推荐订阅:黄金频道,最新的黄金要闻、最全面的黄金资讯 [订阅]。
・更多频道订阅,请点击进入我的订阅
・如果您不愿意继续接收《财富速递》 订阅类邮件,请点击退订
・客服邮箱:cfsdbj@hexun.com


订阅邮箱:slogo.k.mail@blogger.com。变更订阅邮箱 如果您不愿意继续接收《财富速递》订阅类邮件,请点击退订邮件。如果您想订阅更多或定制您所订阅邮件, 请点击进入我的订阅
财富速递恭候您的意见 - 联系我们 - 关于我们 - 广告服务

奢侈品特价抢,送礼自用都体面过人!(AD)%REC_ADDRES

 

年中夏季最后特价秒杀

经典热卖款,LV路易威登-长款大容量带拉链钱包。

顶级奢华,低价享受!

3款风格,男女通用。送礼自用都体面过人!

秒杀抢购请进...

 

 

 

 

 

Dünyada En Çok Kullanılan Diş Beyazlatma Sistemi

White Light Diş Beyazlatıcı Seti Kargo Bedava

 

1 Alana 1 Bedava Kampanyasını Kaçırmayınız...

White light, diş beyazlatmada en etkili yöntem olan lazer teknolojisini artık evinize getiriyor. Hızlı ve kolay kullanımı sayesinde, 10 dakika gibi kısa bir sürede dişlerinizi en etkili biçimde beyazlatıyor ve istediğiniz gülümsemeye kavuşmanızı sağlıyor. 
 
Saatlerce zaman harcamadan, diş hekimine avuç dolusu para vermeden bembeyaz dişlere sahip olmayı kim istemezki? Artık sararan dişlerinizi konuşurken veya gülerken saklamanıza gerek yok! Çünkü Whitelight kullanarak sadece 10 dakikada dilediğiniz kadar mutlu ve çekici gülümseyebilirsiniz.
 
Artık yemeklerden veya sigaradan korkmanıza gerek yok! 
Çünkü white light kullananların dişlerini artık hiçbirşey sarartamaz!
 
Neden White Light? 
 
 %100 Orjinal ve Faturalıdır. 
 Kullanımı kolay ve zahmetsizdir. 
 Dünyada en çok kullanılan (diş beyazlatma) ürünüdür. 
 10 dakika gibi kısa bir sürede dişlerinizi beyazlatır. 
 Benzer (beyazlatma) yöntemlerine göre kat kat daha ucuzdur. 
 Faturalı, tamamen vakumlu ambalajında el değmeden üretilmiş ve paketlenmiştir. 
 Özel günlerde ve dişlerinizin bembeyaz olmasını istediğiniz anlarda en büyük yardımcınızdır. 
 
Artık sararan dişlerinizi konuşurken veya gülerken saklamanıza gerek yok!
Çünkü Whitelight kullanarak sadece 10 dakikada dilediğiniz kadar mutlu ve çekici gülümseyebilir.
 
White Light Setinin İçindekiler
 
1- White Light lşık Kaynağı 
2- 2 Adet Temizleme Macunu
3- Diş tabakası 
4- Kullanım kılavuzu 
5- İnce Pil
 
 
Mail listemizden çıkmak için sefasepeti2@gmail.com mail atınız.
 

秘书技能提 升训 练431765

============================================================================
¸ß¼¶ÃØÊé¡¢ÖúÀíºÍÐÐÕþÈËÔ±¼¼ÄÜÌá¸ßѵÁ·Óª
============================================================================
¡¾Åàѵʱ¼ä¡¿10ÔÂ15-16ÈÕ±±¾© 10ÔÂ22-23ÈÕ¹ãÖÝ 10ÔÂ29-30ÈÕÉϺ£
11ÔÂ05-06ÈÕÉîÛÚ 11ÔÂ12-13ÈÕ±±¾© 11ÔÂ19-20ÈÕ¹ãÖÝ 11ÔÂ26-27ÈÕÉϺ£
12ÔÂ03-04ÈÕÉîÛÚ 12ÔÂ10-11ÈÕ±±¾© 12ÔÂ17-18ÈÕ¹ãÖÝ
¡¾Åàѵ¶ÔÏó¡¿ÆóÒµ¸ß²ã¹ÜÀíÈËÔ±¡¢ÆóÒµ¸÷²¿Ãž­Àí¡¢ÒµÎñ¾­Àí¡¢HRÖúÀíµÈ
¡¾Åàѵ·ÑÓá¿£¤2600Ôª/ÈË £¨º¬2Ììѧ·Ñ¡¢½Ì²Ä·Ñ¡¢»áÎñ·Ñ¡¢Îç²Í·Ñ£©
Ö÷°ì£ºÖÇ»ÛÊ÷(Öйú)ѧϰ»ú¹¹ ÍøÕ¾£º www.zhihuishu.cn
±¨ÃûÈÈÏߣº4007004248£¨Ãâ·Ñµç»°£© 021-31263483 0755-61287517
===========================================================================
¡¾¿Î³ÌÇ°ÑÔ¡¿
ÄúÊÇ·ñÓöµ½ÕâÑùÇé¿ö:
1.ÔÚÐÐÕþ¹¤×÷ÖÐûÓÐÊܵ½¹ýϵͳѵÁ·£¬ÎÞ·¨´ÓÕ½ÂÔÐÔÈ«·½Î»½Ç¶ÈÈÏÖªÐÐÕþ¹ÜÀí¹¤×÷
2.ÔÚËù´ÓʵÄÐÐÕþ¹ÜÀí¹¤×÷Öиоõȱ·¦ÀíÂÛÖ§³Ö
3.¸Ð¾õ¹¤×÷ÖÐ×ÜÊDZ»¶¯ÐÐÊ£¬²»ÄÜÖ÷¶¯ÕÆÎÕ¹¤×÷½Ú×à
4.ÐÐʹ¶ÔÍâ½çÉç»áµÄ¹ÜÀíÖ°ÄÜʱûÓиоõµ½ÓкܶàÊÂÎïµÄ¡°ºÚ¶´¡±ÒªÌá·À
5.Ïë¸ø¹«Ë¾½ÚÊ¡·ÑÓ㬵«È´²»Öª´ÓºÎ´¦ÏÂÊÖ£¬ÈçºÎ½ÚÊ¡
6.¶ÔÐÐÕþ¹¤×÷µÄ¸÷Ïî±ê×¼²»Çå³þ
7.ÔÚ¹«Ë¾µÄְλµØλ²»ÀíÏ룬Óë¸÷²¿ÃŹµÍ¨²»Ë³³©
8.Òª¸ÉµÄÊÂÇéÌ«¶à£¬Éç»á×ÊÔ´Ò²Óкܶ࣬µ«²»ÖªÈçºÎÀûÓÃÉç»á×ÊÔ´
9.¶ÔÓÚÈçºÎ¹ÜÀí¹«Ë¾µÄϵͳÐÔÕûÌåÐÐÕþÊÂÎñÐÄÖÐûµ×
10.Ïëϵͳѧϰ£¬Ìá¸ßÐÐÕþ¹ÜÀí¼¼ÄÜ£¬µ«Ã»ÓкÏÊʵĴ«ÊÚ¾­Ñé¿Î³Ì£¬¿ÕÓÐÀíÂÛ֪ʶ
¡¾¿Î³Ì±³¾°¡¿
Ëæ×ÅÆóÒµ¹ÜÀíˮƽµÄÒªÇ󲻶ÏÌáÉý£¬¶ÔÐÐÕþ¹ÜÀíÈËÔ±µÄרҵËØÖÊÒªÇóÔ½À´Ô½¸ß¡£¾­
³£Ìýµ½Ò»Ð©ÆóÒµ¸ß²ã±§Ô¹ÊÖϵÄÐÐÕþ¹ÜÀíÕß»¹Ö»ÊÇÒ»¸ö¡°¸ß¼¶ÇÚÔÓ¹¤¡±µÄ½ÇÉ«£¬¾­³£Âñ
Í·´¦ÀíһЩËöËéµÄÊÂÎñ£¬µ«´ÓûÓÐϵͳµØÈ«·½Î»´¦ÀíÐÐÕþ¹ÜÀí¹¤×÷£»Í¬Ê±Ò²Óв»ÉÙµÄÐÐ
Õþ¹ÜÀíÈËÊ¿¸Ð¿®£¬×Ô¼ºÕûÌåæµÃÌì»èµØ°µ£¬È´²»µ«µÃ²»µ½Àϰ塢ͬʵĿ϶¨¼°ÈÏͬ£¬»¹
³£³£Òò¼ÐÔÚ¹ÜÀí²ã¼°»ù²ã¶ø±»Í¶Ëß¡¢±§Ô¹£¬²»ÖªµÀ¸ÃÈçºÎÓÐЧÂʵش¦ÀíÐÐÕþÊÂÎñ£¬¶øÇÒ
¸Ð¾õҲûÓÐרÃŵÄÅàѵÀ´Ôö¼Ó×Ô¼ºÏàÓ¦µÄרҵ¼¼ÄÜ¡£
ΪÁËʹÐÐÕþ¹ÜÀíÈËÔ±Óлú»á¿ìËÙµØÈ«·½Î»ÌáÉýרҵˮƽ£¬Ìصؿª·¢ÁËÕâ¸ö¹¤×÷·»£¬
ÏàП÷λÔÚÖ°ÐÐÕþ¹ÜÀí¹¤×÷µÄÈËÊ¿ÓÐÒ»¸öÈ«·½Î»µÄÈÏÖª£¬²¢´Ó¶à¸ö½Ç¶ÈÌáÉý×Ô¼ºµÄרҵ
ˮƽ¡£
¡¾¿Î³ÌÊÕÒæ¡¿
¡ïÌá¸ß»ùÐÐÕþ¹¤×÷ÄÜÁ¦£¬Öð²½³ÉΪºÏ¸ñµÄÆóÒµ¹ÜÀí²ã
¡ïÕÆÎÕÐÐÕþ¹ÜÀíÖеĸ÷ÖÖ¼¼ÇÉ£¬ÌáÉýÐÐÕþ·çÏÕ¹ÜÀí¼¼ÄÜ
¡ïÔËÓÃרҵµÄ²âÆÀ¹¤¾ß£¬Á˽â×Ô¼ºµÄÐÐΪ·ç¸ñ²¢ÕÆÎÕÕë¶ÔÐԵĸÄÉÆ·½·¨
¡ïѧ»á¿ìËÙÅжÏÆäËüÈËÐÐΪ·ç¸ñ²¢ÓëÖ®ÓÐЧ¹µÍ¨µÄ¼¼ÇÉ£¬ÌáÉý°ìÊÂЧÂÊ
¡ïÊìϤ°ì¹«ÊÂÎñµÄ´¦Àí¼¼ÇÉ£ºÍ¨¹ýÏÖ³¡Á·Ï°£¬ÏÖ³¡µãÆÀ£¬²¢Ìṩ×ã¹»¶àµÄ·¶±¾¸øÄã²ÎÕÕ
¡ïÖ§³ÖÉÏ˾£¬³ÉΪÉÏ˾µÄµÃÁ¦ÖúÊÖ
¡ïÕÆÎո߼¶µÄÃØÊé¼¼ÄÜ£¬ÔÚ¹«ÎÄд×÷µÈ·½Ãæ¶Àµ²Ò»Ãæ
¡¾Êڿη½Ê½¡¿
Ö÷Ìâ½²½â¡¢·Ö×éÌÖÂÛ¡¢»¥¶¯½Ìѧ¡¢Á·Ï°µÈ
==============================================================================
¡¾¿Î³ÌÄÚÈÝ¡¿
µÚÒ»²¿·Ö¡¢ÃØÊéÈËÔ±µÄ½ÇÉ«ÈÏÖª
ÈÏÇåÄãµÄ½ÇÉ«----ÖúÊÖ¡¢¹Ü¼Ò¡¢È˼Ê
³õ¼¶ÃØÊé/ÖúÀí:ÊÂÎñÐÔÎÄÔ±
Öм¶ÃØÊé/ÖúÀí:ÊÂÎñÐÔÎÄÔ±£«¸¨Öú¹ÜÀí
¸ß¼¶ÃØÊé/ÖúÀí:¶ÀÁ¢¹ÜÀí£«ÊÂÎñ´¦Àí
ÔõÑùÇåÎú×Ô¼ºµÄ¸ÚλְÔð¨D¨Dѧ»á±àд¸Úλ˵Ã÷Êé
ÓÅÐãÃØÊéÓëÒ»°ãÃØÊéµÄÄÜÁ¦²îÒì
ÃØÊéÖúÀíµÄÖ°ÒµÐÎÏ󬡪¡ªºÏÒ˵Ä×°°ç¼°×Ë̬¾ÙÖ¹
ÃØÊé/ÖúÀíµÄÖ°ÒµÉúÑĹ滮
¹Ø¼üµÄÈý¸ö¹ÛÄîת±ä¡ª¡ªÏúÊÛÒâʶ¡¢²úÆ·»¯¡¢Ï¸½Ú

µÚ¶þ²¿·Ö¡¢ ÌáÉýÃØÊé/ÖúÀíµÄ¹µÍ¨¼¼ÇÉ
ÀÏ°å/ͬÊÂÐÄÄ¿ÖÐ×ø±êϵ¨D¨DʲôÊÇÎåÐǼ¶ÃØÊé/ÖúÀí/ÐÐÕþÈËÔ±
¹µÍ¨µÄ±¾Öʺ͹ý³ÌÊÇʲô
Ϊʲô×ÜÊÇÓйµÍ¨ÕÏ°­¡ª¡ª¹µÍ¨µÄÇǹþÀïÊÓ´°ºÍ¹µÍ¨Â©¶·
ÈÏʶÄãµÄ¹µÍ¨¶ÔÏ󡪡ªPDP¼¼ÊõºÍNLP¼¼Êõ
ѧ»á¹ÜÀíÄãµÄÉÏ˾¡ª¡ªËÄÏîÏÞºÍ5W1H¹¤¾ßµÄʹÓÃ
СÓÎÏ·:Ìý¶®¾­ÀíµÄ»°ÁËÂð£¿
¸úÉϼ¶¹µÍ¨µÄÔ­Ôò
ÈçºÎÔÚÌØÊâÇé¿ö϶ÔÉϼ°¶ÔϹµÍ¨¡ª¡ª³åÍ»¡¢Ð¡±¨¸æ¡¢Ô½¼¶Ö¸»Ó¡¢Ì¸ÅеÈ

µÚÈý²¿·Ö¡¢°ì¹«ÊÒ5S¼°°ì¹«ÓÃÆ·¹ÜÀí
ÕûÀí¡¢Õû¶Ù¡¢Çåɨ¡¢Çå½à¡¢ÐÞÑø¡£
Îļþ´¦ÀíÁ÷³Ì»¯¡£
°ì¹«ÓÃÆ·É깺¡¢ÁìÓá£
ά»¤¸÷Àà°ì¹«É豸µÄÕý³£Ê¹ÓýӴý¿ÍÈËÁ÷³Ì¡£
½Ó´ýÖØÒª¿Í»§µÄ×¢ÒâÊÂÏî¡£
À´·Ãµç»°¶Ô²ß¡£

µÚËIJ¿·Ö¡¢»áÒé¹ÜÀí
³É¹¦»áÒéµÄ5¸öÌصã
»áÒé¹ÜÀíµÄÁ½¸ö¡°ÈýÈýÈý¡±·¨Ôò
»áÒéʱ¼ä°²Åŵļ¼ÇÉ
»áÇ°×¼±¸¡ª¡ª»áÒéÒéÌâµÄÊÕ¼¯ºÍ°²ÅÅ
»áÖÐЭÖú¬¡ª¡ªÈçºÎÖ÷³Ö»áÒé:¿ª³¡°×¡¢»áÖÐÒì³£Çé¿öµÄÁé»îÓ¦¶Ô
»áºóÕûÀí¡ª¡ªÈçºÎ×ö»áÒé¼ÍÒª¼°»áÒé¾öÒéµÄ¸ú½ø¹¤×÷
Á·Ï°:ÈçºÎ×éÖ¯Ò»³¡ÌÖÂÛ»áÒé

µÚÎ岿·Ö¡¢Ê±¼ä¹ÜÀíºÍ¼Æ»®¹ÜÀí
ʱ¼ä¹ÜÀíµÄÎå¸öÔ­ÔòºÍÈý¸ö¹¤¾ß
PDCA¹¤¾ßÔÚÖƶ¨¼Æ»®Ê±µÄÁé»îʹÓÃ
È·¶¨SMACµÄÄ¿±ê£¬Öƶ¨¹¤×÷¼Æ»®
ÔõÑù×öÄê¶È/Ô¶È/Öܶȹ¤×÷¼Æ»®£¬ÌṩÑù±í
³ö²îÈճ̵ݲÅŬ¡ª¡ª°¸Àý·ÖÏí:¹úÄÚ³ö²î¼°¹úÍâ³ö²îµÄÈճ̰²ÅÅ

µÚÁù²¿·Ö¡¢ÊÂÎïÐÔÏîÄ¿ÐÔ¹¤×÷µÄ×éÖ¯¹ÜÀí
ÊÂÎñ¹¤×÷ÓÐÄÄЩ
ѧ»áÁÐÊÂÎñÇåµ¥
ɳÅÌÑÝÁ·£ºÔõÑù×éÖ¯Ò»³¡ÖÜÄêÇìµä´ó»á
ÓÃÏîÄ¿ÊÖ²á¹ÜÀí¹¤×÷
ÊÂÎñÐÔÏîÄ¿¹¤×÷×éÖ¯µÄ12×Ö¿Ú¾÷
ÖÆ×÷ÏîÄ¿ÊÖ²áµÄ·½·¨
°¸Àý·ÖÏí
ÄÄЩÏÖ´ú»¯µÄ°ì¹«Èí¼þÄãÒªÊìÁ·Ê¹ÓÃ

µÚÆß²¿·Ö¡¢Îĵµ¹ÜÀí
Îĵµ¹ÜÀí±ê×¼¹æ·¶
Îĵµ·ÖÀàµÄ¹¤×÷¹æ·¶
Îĵµ´æ´¢µÄ¹¤×÷¹æ·¶
Îĵµ²éÔĵŤ×÷¹æ·¶
Îĵµ·Ö×°µÄ¹¤×÷¹æ·¶
ÎĵµÏú»ÙµÄ¹¤×÷¹æ·¶
Îĵµ±£ÃܵŤ×÷¹æ·¶

µÚ°Ë²¿·Ö¡¢ÆóÒµÃØÊé¡¢ÖúÀíÐÎÏóÓëÀñÒdz£Ê¶
ÍâÔÚÐÎÏó¼°·þÊεÄÖØÒªÐÔ
ÉÌÎñÈËÔ±ÐÎÏóËÄÔ­Ôò
ÉÌÎñ×Å×°µÄ³¡ºÏ¼°ÒªËØ
Å®ÐÔÃØÊéµÄÐÎÏóÒªÇó
³¡ºÏ×Å×°
ȹװÎå²»×¼
Åå´÷Ê×ÊÎËÄ´óÔ­Ôò
»¯×±×¢ÒâÊÂÏî
ÄÐÐÔÃØÊéµÄÐÎÏóÒªÇó
¹«ÎñÎ÷×°µÄÑ¡Ôñ
¹«Îñ³ÄÉÀ´©×Å¡°Î塱ԭÔò
¹«ÎñÁì´øµÄ´îÅäÔ­ÔòºÍ½û¼É
¸ßЧ¹«Îñ½Ó´ý
°ì¹«ÊÒ½Ó´ý
Ç×ÇеĵÚÒ»Ó¡Ï󣺷ÿÍÓÅÏȵÄÔ­Ôò
µÝËÍÃûƬԭÔò
ÉÌÎñ½éÉܵÄÕýȷ˳Ðò
ÉÌÎñ½Ó´ýµÄÅãͬÀñÒÇ
ÉÌÎñËͱðÀñÒÇ
×ù´ÎÀñÒÇ
ÉÌÎñ½Î³µ¡¢»ð³µ
ÉÌÎñ»áÒé
ÖÐÎ÷²Í

µÚ¾Å²¿·Ö¡¢ÈçºÎ³ÉΪÉÏ˾µÄµÃÁ¦ÖúÊÖ
ÉÏ˾ÑÛÖеĺϸñÃØÊé £­ office glue Óë office wife
ÈÕ³£ÊÂÎñºÃ°ïÊÖ
ÒµÎñ¹ÜÀíºÃÖúÀí
ÓÅÐãÃØÊéµÄºËÐľºÕùÁ¦
ͬÀíÐĽӴ¥¡ª¡ª¾­ÓªÄãµÄÉÏ˾
¡°ÃØÊéÃÅ¡±Ê¼þ¨D¨DͬÉÏ˾Ïà´¦µÄÐÄ̬
ÌÖÂÛÈçºÎ¶¨Òå¡°Professional Secretary¡±
ÓëÉÏ˾´ï³ÉĬÆõ
Óйص绰
ÓйØÐżþÓëÎĵµ
ÓйØÈճ̰²ÅÅ
Óйسö²î
ÉÏ˾µÄÐг̰²ÅÅ
ÂÃÐÐÖбر¸ÎïÆ·Çåµ¥
ÉÏ˾ÁÙ×ßÇ°µÄÇåµ¥
ÉÏ˾À뿪ÆÚ¼äµÄÇåµ¥
ÉÏ˾»ØÀ´ºóµÄºóÐø¹¤×÷
ÉÏ˾µÄÈճ̰²ÅÅ
ÄÄЩÈÕ×Ó²»Êʺϰ²ÅÅÔ¼»á
Èճ̳åÍ»ÈçºÎ´¦Àí
ÉÏ˾Íâ³öµÄϸ½Ú

µÚÊ®²¿·Ö¡¢ÃØÊéÈËÔ±µÄÖ°Òµ·¢Õ¹
³É³¤Óë³É¹¦
Ò»ÉúµÄ»ú»áÓм¸´Î£¿
¹ØעȦÓëÓ°ÏìȦ
ÄãÔÚºÍË­¾ºÕù
ÇéÐ÷¡¢³Ðŵ¡¢×ÔÂÉ¡¢×ÔÎÒ¼¤Àø
µÚʮһ²¿·Ö¡¢ÉÌÎñ¹«ÎÄд×÷
ÉÌÎñ¹«ÎÄд×÷µÄ¸ÅÄî¼°¹«ÎĵÄÒªËØ
¹«ÎÄд×÷µÄ²½Öè
È·¶¨Ä¿±ê
È·¶¨ÎÄÕµÄÕýʽ³Ì¶È
¾ö¶¨ÎÄÕµķç¸ñ
Ñ¡ÔñÎÄÕµIJã´Î½á¹¹
Áдó¸Ù¡ª¡ª°¸Àý·ÖÏí¼°Á·Ï°:֪ͨ/±¨¸æ/×ܽáÈýÖÖ¾ßÌåÎÄÌåµÄ´ó¸ÙÈçºÎд
׫д³õ¸å
³£Óù«ÎÄд×÷¼°¹«ÎĸñʽҪËØ·¶Àý
֪ͨ
±¨¸æ
Çëʾ
Åú¸´
»áÒé¼ÍÒª
ÑûÇëÐÅ
×ܽá
================================================================================
¡¾½²Ê¦½éÉÜ¡¿ºÎÀ½
¹úÄÚÖøÃûÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀíר¼Ò¡¢Åàѵר¼Ò¡¢Ö°Òµ¾ºÕùÁ¦ÑµÁ·×¨¼Ò£»Ôøµ£ÈÎÕã´óÍøУ¨ÉÏ
Êй«Ë¾£©×ܲÃÖúÀí¡¢Õã½­ÕýÔªÊý¾Ý¹«Ë¾¶ÀÁ¢¶­Ê¡¢ÖÐСÆóÒµ¾Ö´´Òµ¸¨µ¼ÖÐÐÄÖ÷Èεȸ߹ÜÖ°
Îñ,»ª¶«Ê¦´óÐÄÀíѧ˶ʿ£»Õã½­´óѧ¡¢Ç廪´óѧÌØÑû½²Ê¦£»Õã½­ÅàѵʦÁªºÏ»á¸±»á³¤£» Ê×
ϯÈ˲ŲâÆÀʦ£»Öйú¹ÜÀíÑо¿Ôº½ðÈÚÆóÒµÑо¿Ëù¸±Ëù³¤¡£
ºÎÀÏʦӵÓÐÊ®¶àÄêµÄÆóÒµ¹ÜÀí¼°Åàѵ¾­Ñ飬ÇÉÃîÔËÓÃÐÄÀíѧÓë¸÷ÖÖÈ˲ŲâÆÀ¼¼ÊõÇÉÃî
ÈÚÈë¿Î³Ì£¬½«ÖªÃûÆóҵʵ¼Ê¹¤×÷ÖеÄÖÚ¶àµäÐÍ°¸ÀýÓë¿Î³ÌÄÚÈÝÏà½áºÏ£¬ÉîÈëdz³ö£¬Í¨Ë×Ò×
¶®£¬¶øÇÒÈÝÒ×ÕÆÎպͲÙ×÷£»½²¿Î¸»Óм¤Ç飬¿ÎÌÃÆø·Õ»îÔ¾£¬»¥¶¯Óë°¸ÀýÑÐÌÖÓÐЧÔËÓã¬Òò
¶øÉîÊÜѧԱ»¶Ó­¡£
ºÎÀÏʦÅàѵ¿Î³ÌÌõÀíÇåÎú£¬²ã´Î·ÖÃ÷£¬ÊµÓÃÐÔÇ¿£¬ÄÜ´ø¸øѧԱÏȽø¹ÜÀí·½·¨ºÍÀíÄîµÄ
¾Þ´ó³å»÷£¬Ê¹Ñ§Ô±¿ÉÒÔѸËٵؽ«ÅàѵÄÚÈÝת»¯ÎªÊµ¼Ê¹¤×÷¼¼ÄÜ¡£Óû¥¶¯¡¢ÌåÑé¡¢½²ÆÀµÈÊÚ
¿Î·½Ê½£¬ÈÃѧԱÔÚÁ·ÖÐѧ£¬Ñ§ÖÐÁ·£¬´ïµ½Ñ§ÒÔÖÂÓá£
Æ·Åƿγ̣º
¡¶Ô±¹¤Ö°Òµ¾ºÕùÁ¦×ÛºÏѵÁ·¡·¡¶ÓÅÖÊ¿Í»§·þÎñʵÎñ¡·¡¶ÆóÒµÐÐÕþͳ³ï¹ÜÀíʵÎñ¡·¡¶×¨ÒµÃØ
Êé/ÖúÀíºÍÐÐÕþÈËÔ±¼¼ÄÜ·¢Õ¹¡·¡¶¸ßЧ»áÒé¹ÜÀí¼¼ÇÉ¡·¡¶ÇéÐ÷¹ÜÀíÓëÐÄÀí½âѹ¡·
ÈÙÓþ¿Í»§
ÖйúÒøÐС¢¹¤ÉÌÒøÐС¢ÖйúÒƶ¯¡¢½­ËÕÒƶ¯¡¢ÉϺ£µçÐÅ¡¢ÍòÊÂÀû¼¯ÍÅ¡¢¸ðÀ¼ËØÊ·¿Ë£¨Öйú£©¡¢
·Æ´ï»·±£¡¢·áµº¿Ø¹É¼¯ÍÅ¡¢Ð°²»¯¹¤¡¢º£ÁÁ¼¯ÍÅ¡¢Ðºͳɿعɡ¢»ªÎª¡¢Ì¨É½ºËµç¡¢º£¶û¼¯ÍÅ¡¢
΢Èí¡¢¿É¿Ú¿ÉÀÖ¡¢Î÷ÃÅ×Ó¡¢NEC¡¢ ŵ»ùÑÇ¡¢ÉñÖÝÊýÂë¡¢ÈÕÁ¢¡¢ÃÀµÄ¡¢°²Ì©¿Æ¼¼¹É·Ý¡¢ÉîÛÚï
˶µç×ӿƼ¼¡¢ËþÀïľÓÍÌï·Ö¹«Ë¾¡¢ÀʸñÉ­£¨Î÷°²£©µç×ӵȵȡ£¶àÄêÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀíʵ¼ù¼°Åàѵ
×Éѯ¾­ÀúʹÆäÔÚÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí¡¢ÍŶӽ¨Éè¡¢¹ÜÀíÕß¼¼ÄÜÌáÉýµÈ¶à¸öÁìÓòÓÐ×ŶÀµ½µÄ¼û½âºÍÉî
ÈëÑо¿¡£Ä¿Ç°½ÓÊܹýÆäÅàѵºÍ¸¨µ¼µÄѧԱÓâÍòÈË£¬ÆóÒµÉÏǧ¼Ò¡£
=================================================================================
¸½¼þ£º¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ÇëÌîдϱíºó´«ÕæÖÁ0755-61641107 »ò021-61924199£¬»ò·¢ÓʼþÖÁ752743139@qq.com
bm4007004248@126.com È·ÈÏÄúµÄ²Î»á×ʸñ¡£ÎÒÃÇÊÕµ½»ØÖ´ºóÓÐרԱΪÄú·þÎñ¡£

±¨Ãû»ØÖ´±í(¸ß¼¶ÃØÊé¡¢ÖúÀíºÍÐÐÕþÈËÔ±¼¼ÄÜÌá¸ßѵÁ·Óª£©

ÆóÒµÃû³Æ:__________________________________(Çë׼ȷÌîд£¬ÒԱ㿪¾ß·¢Æ±)

²Î¼ÓÈËÊý:____________ÈË ÊÇ·ñÐèÒª´ú¶©¾Æµê£¨ÒªÇó£©___________________

ÁªÏµÈË:________________µç »°:_____________________´« Õæ:_____________

Òƶ¯µç»°:_____________________µç×ÓÓʼþ:______________________________

²Î»áÈËÐÕÃû£º_________________________________________________________

¸¶¿î·½Ê½£º(ÇëÑ¡Ôñ´ò¡°¡Ì¡±) 1¡¢×ªÕÊ 2¡¢ÏÖ½ð

²Î¼Óʱ¼äºÍµØµã£¨Çë×ÔÐÐÌîд£©__________________________________________
===============================================================================
vg详见附件写 字板文件!4g